Obecné

Definuje obecná nastavení pro sešity.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Obecné.


Metrika

Měrná jednotka

Určuje měrné jednotky v sešitech.

Kroky tabulátoru

Nastaví vzdálenosti kroků tabulátoru.

Aktualizace

Aktualizovat odkazy při načítání

Ikona upozornění

Nastavení automatické aktualizace odkazů umístěných v dokumentech je z bezpečnostních důvodů ignorováno. Aktualizace odkazů se vždy řídí nastavením zabezpečení LibreOffice uvedeným v - LibreOffice – Zabezpečení.


Vždy

Při načítání dokumentu se odkazy vždy aktualizují, ale pouze tehdy, nachází-li se dokument v důvěryhodném umístění nebo je-li úroveň zabezpečení nastavena na Nízká (nedoporučuje se).

Ikona upozornění

Toto nastavení se bude chovat jako Na vyžádání v případě, že zabezpečení maker není globálně nastaveno na úroveň Nízká (- LibreOffice - Zabezpečení - Zabezpečení maker - Úroveň zabezpečení - Nízká (nedoporučuje se)), nebo v případě, že se dokument nenachází v důvěryhodném umístění uvedeném v - LibreOffice - Zabezpečení - Zabezpečení maker - Důvěryhodné zdroje - Důvěryhodná umístění.


Na vyžádání

Při načítání dokumentu se odkazy aktualizují pouze na požádání.

Nikdy

Při načítání dokumentu se odkazy neaktualizují.

Nastavení vstupu

Stisk klávesy Enter přesune výběr

Určuje, kterým směrem se posune kurzor v sešitu, když stisknete klávesu Enter.

Stisk klávesy Enter přepne režim úprav

Umožní po stisku klávesy Enter ihned upravovat údaje ve vybrané buňce.

Rozšířené formátování

Určuje, zda se má formátování vybrané buňky automaticky použít na prázdné sousedící buňky. Příklad: obsah buňky má přiřazen atribut tučné písmo a tento atribut se použije i pro sousedící buňky. Buňky, které již mají určen vlastní formát, nejsou touto funkcí ovlivněny. Oblast, které se změna atributů týká, se zobrazí po stisku + * (symbol násobení na numerické klávesnici). Tento formát se použije také pro všechny nové hodnoty zadané v dané oblasti buněk. Pro buňky mimo tuto oblast se použije běžné výchozí nastavení.

Rozšířit odkazy při vložení nových sloupců nebo řádků

Určuje, zda se při vložení sloupců nebo řádků sousedících s odkazovanou oblastí má oblast rozšířit. Toto je možné, pouze pokud původní rozsah obsahoval alespoň dvě buňky ve směru vkládaného řádku či sloupce.

Příklad: Pokud ve vzorci odkazujete rozsah A1:B1 a vložíte nový sloupec po sloupci B, rozsah se rozšíří na A1:C1. Pokud odkazujete rozsah A1:B1 a vložíte nový řádek pod řádek 1, rozsah se nerozšíří, protože ve svislém směru obsahuje původní rozsah pouze jednu buňku.

Odkaz se rozšíří vždy, pokud řádky nebo sloupce vložíte doprostřed oblasti s odkazem.

Zvýraznit výběr v záhlaví sloupců a řádků

Určuje, zda se má zvýraznit záhlaví sloupce a řádku pro vybrané sloupce či řádky.

Pro formátování textu použít metriku tiskárny

Pro tisk a také formátování na obrazovce se použije metrika tiskárny. Pokud není zaškrtnuto toto pole, pro tisk a zobrazení na obrazovce se použije nezávislé rozvržení.

Při vkládání dat zobrazit upozornění na přepsání

Pokud vložíte buňky ze schránky do oblasti neprázdných buněk, zobrazí se upozornění.

Posouvat odkaz na buňku s výběrem

Je-li tato možnost nastavena, při rozšiřování výběru (pomocí +Shift+nahoru/dolů) se bude přecházet na konec oblasti v tom sloupci, jehož oblasti byly k výběru přidány naposledy. Pokud tato možnost nastavena není, při rozšiřování výběru (pomocí +Shift+nahoru/dolů) se bude přecházet na konec oblasti v tom sloupci, v němž výběr oblastí začal. Totéž platí pro řádky, tj. pro rozšiřování výběru ve vodorovném směru (pomocí +Shift+vlevo/vpravo.

Podpořte nás!