Funcions per categoria

Aquesta secció descriu les funcions del LibreOffice Calc. A l'Auxiliar de funcions, les diverses funcions es divideixen en categories.

Base de dades

En aquesta secció es presenten les funcions que s'utilitzen amb les dades organitzades en una sola fila de dades per a cada registre.

Data i hora

Aquestes funcions de full de càlcul s'utilitzen per inserir dates i hores, i editar-les.

Financer

Aquesta categoria conté les funcions financeres matemàtiques del LibreOffice Calc.

Informació

Aquesta categoria conté les funcions d'informació.

Lògic

Aquesta categoria conté les funcions lògiques.

Matemàtic

Aquesta categoria conté les funcions matemàtiques del Calc.

Matriu

Aquesta categoria conté les funcions matricials.

Estadístic

Aquesta categoria conté les funcions estadístiques.

Full de càlcul

Aquesta secció conté descripcions de les funcions del full de càlcul i en mostra exemples.

Text

Aquesta secció conté descripcions de les funcions de text.

Complement

Tot seguit es descriuen i s'enumeren algunes de les funcions de complements disponibles.

Ens cal la vostra ajuda!