Funcions matemàtiques

Esta categoria conté les funcions matemàtiques del Calc. Per obrir l'Auxiliar de funcions, trieu Insereix ▸ Funció.

funció AGGREGATE

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RESTA.CRUA

Resta un conjunt de nombres i dóna el resultat natural, sense eliminar-ne els petits errors d'arrodoniment.

HORA

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

funció SUMASICONJUNT

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

ARRODAMUNT

Arrodoneix un nombre a l'alça, allunyat de zero, amb una precisió determinada.

Sintaxi

ARRODAMUNT(Nombre; Comptatge)

Retorna el Nombre arrodonit a l'alça (allunyat de zero) amb les xifres decimals de Comptatge. Si Comptatge s'omet o és zero, la funció arrodoneix a un enter. Si Comptatge és negatiu, la funció arrodoneix a l'alça fins al proper 10, 100, 1000, etcètera.

Esta funció s'allunya del zero en arrodonir. Vegeu ARRODAVALL i ARROD per veure funcions alternatives.

Exemple

=ARRODAMUNT(1,1111;2) retorna 1,12.

=ARRODAMUNT(1,2345;1) retorna 1,3.

=ARRODAMUNT(45,67;0) retorna 46.

=ARRODAMUNT(-45,67) retorna -46.

=ARRODAMUNT(987,65;-2) retorna 1000.

ENT

Arrodoneix un nombre a la baixa a l'enter més proper.

Sintaxi

ENT(Nombre)

Retorna el Nombre arrodonit a la baixa cap a l'enter més proper.

Els nombres negatius s'arrodoneixen a l'enter inferior.

Exemple

=ENT(5,7) retorna 5.

=ENT(-1,3) retorna -2.

ARRODMULTINF

Arrodoneix un nombre a la baixa cap al múltiple més proper de Precisió.

Sintaxi

ARRODMULTINF(Nombre; Precisió; Mode)

Nombre és el nombre que s'ha d'arrodonir a la baixa.

Precisió és el valor al múltiple del qual s'ha d'arrodonir a la baixa el nombre.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded towards zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded away from zero.

warning

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the FLOOR function is exported as the equivalent FLOOR.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either FLOOR.PRECISE that exists since Excel 2010, or FLOOR.XCL that is exported as the FLOOR function compatible with all Excel versions. Note that FLOOR.XCL always rounds towards zero.


Exemple

=ARRODMULTINF( -11;-2) retorna -12.

=ARRODMULTINF( -11;-2;0) retorna -12.

=ARRODMULTINF( -11;-2;1) retorna -10.

ARROD

Arrodoneix un nombre a un nombre determinat de xifres decimals.

Sintaxi

ARROD(Nombre; Comptatge)

Retorna Nombre arrodonit a les xifres decimals de Comptatge. Si Comptatge s'omet o és zero, s'arrodoneix la funció a l'enter més proper. Si Comptatge és negatiu, la funció s'arrodoneix fins al proper 10, 100, 1000, etcètera.

Esta funció arrodoneix al nombre més proper. Vegeu ARRODAVALL i ARRODAMUNT per veure funcions alternatives.

Exemple

=ARROD(2.348;2) retorna 2,35.

=ARROD(-32,4834;3) retorna -32,483. Canvieu el format de la cel·la per veure tots els decimals.

=ARROD(2,348;0) retorna 2.

=ARROD(2,5) retorna 3.

=ARROD(987,65;-2) retorna 1000.

ARRODMULTSUP

Arrodoneix un nombre cap al múltiple més proper d'Importància.

Sintaxi

ARRODMULTSUP(Nombre; Precisió; Mode)

Nombre és el nombre que s'ha d'arrodonir a l'alça.

Importància és el nombre al múltiple del qual s'ha d'arrodonir a l'alça el valor.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

warning

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the CEILING function is exported as the equivalent CEILING.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either CEILING.PRECISE that exists since Excel 2010, or CEILING.XCL that is exported as the CEILING function compatible with all Excel versions. Note that CEILING.XCL always rounds away from zero.


Exemple

=ARRODMULTSUP(-11;-2) retorna -10.

=ARRODMULTSUP(-11;-2;0) retorna -10.

=ARRODMULTSUP(-11;-2;1) retorna -12.

ARRODMULTSUP.ISO

Arrodoneix un nombre cap amunt al múltiple més proper de la Precisió, sense importar el signe de la Precisió

Sintaxi

ARRODMULTSUP.ISO(Nombre; Precisió)

Nombre (necessari) és el nombre que s'ha d'arrodonir a l'alça.

Precisió (opcional) és el nombre al múltiple del qual s'ha d'arrodonir a l'alça el valor.

Exemple

=ARRODMULTSUP.ISO(-11;-2) retorna -10

ARRODMULTSUP.PRECIS

Arrodoneix un nombre cap amunt al múltiple més proper de la Precisió, sense importar el signe de la Precisió.

tip

Aquesta funció és disponible des del LibreOffice4.3


Sintaxi

ARRODMULTSUP.PRECIS(Nombre;Precisió)

Nombre (necessari) és el nombre que s'ha d'arrodonir a l'alça.

Precisió (opcional) és el nombre al múltiple del qual s'ha d'arrodonir a l'alça el valor.

Exemple

=ARRODMULTSUP.PRECIS(-11;-2) retorna -10

ARRODMULTINF.PRECIS

Arrodoneix un nombre cap avall al múltiple més proper de la Precisió, sense importar el signe de la Precisió

tip

Aquesta funció és disponible des del LibreOffice4.3


Sintaxi

ARRODMULTINF.PRECIS(Nombre; Precisió)

Nombre és el nombre que s'ha d'arrodonir a la baixa.

Precisió és el valor al múltiple del qual s'ha d'arrodonir a la baixa el nombre.

warning

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the FLOOR function is exported as the equivalent FLOOR.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either FLOOR.PRECISE that exists since Excel 2010, or FLOOR.XCL that is exported as the FLOOR function compatible with all Excel versions. Note that FLOOR.XCL always rounds towards zero.


Exemple

=ARRODMULTINF.PRECIS( -11;-2) retorna -12

ARRODAVALL

Arrodoneix un nombre cap avall, cap a zero, a una precisió determinada.

Sintaxi

ARRODAVALL(Nombre; Comptatge)

Retorna el Nombre arrodonit a la baixa (cap a zero) amb les xifres decimals de Comptatge. Si Comptatge s'omet o és zero, la funció arrodoneix a la baixa fins a un enter. Si Comptatge és negatiu, la funció arrodoneix a la baixa fins al proper 10, 100, 1000, etcètera.

Esta funció arrodoneix a zero. Vegeu ARRODAMUNT i ARROD per veure funcions alternatives.

Exemple

=ARRODAVALL(1,234;2) retorna 1,23.

=ARRODAVALL(45,67;0) retorna 45.

=ARRODAVALL(-45,67) retorna -45.

=ARRODAVALL(987,65;-2) retorna 900.

SENAR

Arrodoneix un nombre positiu a l'alça cap a l'enter senar més proper i un nombre negatiu a la baixa cap a l'enter senar més proper.

Sintaxi

SENAR(Nombre)

Retorna Nombre arrodonit a l'alça cap a l'enter senar més proper, allunyat de zero.

Exemple

=SENAR(1,2) retorna 3.

=SENAR(1) retorna 1.

=SENAR(0) retorna 1.

=SENAR(-3,1) retorna -5.

PARELL

Arrodoneix un nombre positiu cap a l'enter parell superior i un nombre negatiu cap a l'enter parell inferior.

Sintaxi

PARELL(Nombre)

Retorna Nombre arrodonit cap a l'enter parell superior, allunyat de zero.

Exemple

=PARELL(2,3) retorna 4.

=PARELL(2) retorna 2.

=PARELL(0) retorna 0.

=PARELL(-0,5) retorna -2.

SUBTOTAL

Calcula subtotals. Si un interval ja conté subtotals, no s'utilitzen per fer altres càlculs. Utilitzeu esta funció amb els filtres automàtics per tindre en compte només els registres filtrats.

Sintaxi

SUBTOTAL(Funció; Interval)

Funció és un nombre que representa una de les funcions següents:

Índex de funcions

(inclou els valors amagats)

Índex de funcions

(ignora els valors amagats)

Funció

1

101

MITJANA

2

102

COMPTA

3

103

COMPTAA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCTE

7

107

DESVEST

8

108

DESVESTP

9

109

SUMA

10

110

VAR

11

111

VARP


Feu servir els nombres 1-11 per a incloure manualment les files amagades o 101-111 per a excloure-les; les cel·les filtrades sempre s'exclouen.

Interval és l'interval les cel·les del qual s'inclouen.

Exemple

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ARTICLE

QUANTITAT

2

Bolígraf

10

3

Llapis

10

4

Quadern

10

5

Goma

10

6

Maquineta

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) retorna 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) retorna 40.

RADIANS

Converteix graus a radians.

Sintaxi

RADIANS(Nombre)

Nombre és l'angle en graus que s'ha de convertir en radians.

Exemple

=RADIANS(90) retorna 1,5707963267949, que és PI/2 segons la precisió del Calc.

CONVERSIOEURO

Converteix les antigues monedes nacionals europees en euros, i viceversa.

Sintaxi

CONVERSIOEURO(Valor; "Moneda_origen"; "Moneda_destí", Màxima_precisió, Precisió_triangulació)

Valor és la quantitat de la moneda que s'ha de convertir.

Moneda_origen és la unitat monetària que s'ha de convertir; Moneda_destí és la unitat monetària en què s'ha de convertir la primera. L'abreviatura de la moneda ha de ser text (per exemple, "EUR"). Les taxes (que es mostren en euros) les va establir la Comissió Europea.

Màxima_precisió és opcional. Si s'omet o és Fals, el resultat s'arrodoneix segons els decimals de la Moneda_destí. Si Màxima_precisió és Cert, el resultat no s'arrodoneix.

Precisió_triangulació és opcional. Si s'indica la Precisió_triangulació i és >=3, el resultat intermedi d'una conversió triangular (moneda1,EUR,moneda2) s'arrodoneix a esta precisió. Si s'omet la Precisió_triangulació, el resultat intermedi no s'arrodoneix. A més, si la Moneda_destí és "EUR", la Precisió_triangulació s'utilitza com si es necessités la triangulació i s'apliqués la conversió d'EUR a EUR.

Exemples

=CONVERSIOEURO(100;"ATS";"EUR") converteix 100 xílings austríacs en euros.

=CONVERSIOEURO(100;"EUR";"DEM") converteix 100 euros en marcs alemanys.

GRAUS

Converteix radians a graus.

Sintaxi

GRAUS(Nombre)

Nombre és l'angle en radians que s'ha de convertir en graus.

Exemple

=GRAUS(PI()) retorna 180 graus.

CONVERTEIX_OOO

Converteix un valor d'una unitat de mesura en una altra. Els factors de conversió es mostren en una llista a la configuració.

Anteriorment, la llista de factors de conversió incloïen les monedes antigues europees i l'euro (vegeu els exemples següents). És recomanable utilitzar la funció nova CONVERSIOEURO per convertir estes monedes.

Sintaxi

CONVERTEIX_OOO(Valor;"Text";"Text")

Exemple

=CONVERTEIX_OOO(100;"ATS";"EUR") retorna el valor en euros de 100 xílings austríacs.

=CONVERTEIX_OOO(100;"EUR";"DEM") converteix 100 euros en marcs alemanys.

MCM_EXCEL2003

El resultat d'aquesta funció és el mínim comú múltiple d'una llista de nombres.

note

Les funcions el nom de les quals acaba amb _ADD o _EXCEL 2003 retornen els mateixos resultats que les funcions corresponents del Microsoft Excel 2003 sense el sufix. Utilitzeu les funcions sense sufix per obtindre resultats basats en els estàndards internacionals.


Sintaxi

MCM_EXCEL2003(nombres)

Nombre(s) és una llista de fins a 30 nombres.

Exemple

=MCM_EXCEL2003(5;15;25) retorna 75.

MCD_EXCEL2003

El resultat és el màxim comú divisor d'una llista de nombres.

note

Les funcions el nom de les quals acaba amb _ADD o _EXCEL 2003 retornen els mateixos resultats que les funcions corresponents del Microsoft Excel 2003 sense el sufix. Utilitzeu les funcions sense sufix per obtindre resultats basats en els estàndards internacionals.


Sintaxi

MCD_EXCEL2003(nombres)

Nombre(s) és una llista de fins a 30 nombres.

Exemple

=MCD_EXCEL2003(5;15;25) retorna 5.

PRODUCTE

Multiplica tots els nombres que s'han indicat com a arguments i en retorna el producte.

Sintaxi

PRODUCTE(Nombre1; Nombre2; ...; Nombre30)

Nombre1 fins a 30 són fins a 30 arguments el producte dels quals s'ha de calcular.

PRODUCTE retorna nombre1 * nombre2 * nombre3 * ...

Exemple

=PRODUCTE(2;3;4) retorna 24.

PI

Retorna 3,14159265358979, el valor de la constant matemàtica PI amb 14 decimals.

Sintaxi

PI()

Exemple

=PI() retorna 3,14159265358979.

EXP

Retorna e elevada a la potència d'un nombre. La constant e té un valor aproximat de 2,71828182845904.

Sintaxi

EXP(Nombre)

Nombre és la potència a la qual s'eleva e.

Exemple

=EXP(1) retorna 2,71828182845904, la constant matemàtica e a la precisió del Calc.

COS

Retorna el cosinus de l'angle que s'ha indicat (en radians).

Sintaxi

COS(Nombre)

Retorna el cosinus (trigonomètric) de Nombre, l'angle en radians.

Per calcular el cosinus d'un angle en graus, utilitzeu la funció RADIANS.

Exemple

=COS(PI()/2) retorna 0, el cosinus de PI/2 radians.

=COS(RADIANS(60)) retorna 0,5, el cosinus de 60 graus.

Obri un fitxer amb un exemple:

COSH

Retorna el cosinus hiperbòlic d'un nombre.

Sintaxi

COSH(Nombre)

Retorna el cosinus hiperbòlic d'un Nombre.

Exemple

=COSH(0) retorna 1, el cosinus hiperbòlic de 0.

Obri un fitxer amb un exemple:

ACOSH

Retorna el cosinus hiperbòlic invers d'un nombre.

Sintaxi

ACOSH(Nombre)

Esta funció retorna el cosinus hiperbòlic invers de Nombre, és a dir, el nombre el cosinus hiperbòlic del qual és Nombre.

El nombre ha de ser més gran o igual a 1.

Exemple

=ACOSH(1) retorna 0.

=ACOSH(COSH(4)) retorna 4.

Obri un fitxer amb un exemple:

ACOS

Retorna el cosinus trigonomètric invers d'un nombre.

Sintaxi

ACOS(Nombre)

Esta funció retorna el cosinus trigonomètric invers de Nombre, és a dir, l'angle (en radians) el cosinus del qual és Nombre. L'angle que es retorna es troba entre 0 i PI.

Per calcular l'angle en graus, utilitzeu la funció GRAUS.

Exemple

=ACOS(-1) retorna 3,14159265358979 (PI radians).

=GRAUS(ACOS(0,5)) retorna 60. El cosinus de 60 graus és 0,5.

Obri un fitxer amb un exemple:

FACT

Retorna el factorial d'un nombre.

Sintaxi

FACT(Nombre)

Retorna Nombre!, el factorial de Nombre, calculat com a 1*2*3*4* ... * Nombre.

=FACT(0) retorna 1 per definició.

El factorial d'un nombre negatiu retorna l'error "L'argument no és vàlid".

Exemple

=FACT(3) retorna 6.

=FACT(0) retorna 1.

MULTINOMIAL

Retorna el factorial de la suma dels arguments dividida pel producte dels factorials dels arguments.

Sintaxi

MULTINOMIAL(Nombre(s))

Nombre(s) és una llista de fins a 30 nombres.

Exemple

=MULTINOMIAL(F11:H11) retorna 1260, si F11 a H11 contenen els valors 2, 3 i 4. Este resultat correspon a la fórmula =(2+3+4)! / (2!*3!*4!).

LOG

Retorna el logaritme d'un nombre a la base indicada.

Sintaxi

LOG(Nombre; Base)

Nombre és el valor el logaritme del qual s'ha de calcular.

Base (opcional) és la base per al càlcul del logaritme. Si s'omet, s'utilitzarà la base 10.

Exemple

=LOG(10;3) retorna el logaritme en base 3 de 10 (aproximadament 2,0959).

=LOG(7^4;7) retorna 4.

LOG10

Retorna el logaritme de base-10 d'un nombre.

Sintaxi

LOG10(Nombre)

Retorna el logaritme en base 10 de Nombre.

Exemple

=LOG10(5) retorna el logaritme en base 10 de 5 (aproximadament 0,69897).

LN

Retorna el logaritme natural a partir de la constant e d'un nombre. La constant e té un valor aproximat de 2,71828182845904.

Sintaxi

LN(Nombre)

Nombre és el valor del qual s'ha de calcular el logaritme natural.

Exemple

=LN(3) retorna el logaritme natural de 3 (aproximadament 1,0986).

=LN(EXP(321)) retorna 321.

MCD

Retorna el màxim comú divisor de dos enters o més.

El màxim comú divisor és l'enter positiu més gran que divideix, sense residu, cadascun dels enters indicats.

Sintaxi

MCD(Enter1; Enter2; ...; Enter30)

Enter1 a 30 són fins a 30 enters dels quals s'ha de calcular el màxim comú divisor.

Exemple

=MCD(16;32;24) dóna el resultat 8 perquè 8 és el nombre més gran que pot dividir 16, 24 i 32 sense residu.

=MCD(B1:B3) on les cel·les B1, B2 i B3 contenen 9, 12 i 9 dóna 3.

MCM

Retorna el mínim comú múltiple d'un enter o més d'un.

Sintaxi

MCM(Enter1; Enter2; ...; Enter30)

Enter1 a 30 són fins a 30 enters dels quals s'ha de calcular el mínim comú múltiple.

Exemple

Si introduïu els nombres 512, 1024 i 2000 en els quadres de text Enter 1, 2 i 3, el resultat serà 128.000.

COMBINATA

Retorna el nombre de combinacions d'un subconjunt d'elements, incloses les repeticions.

Sintaxi

COMBINATA(Comptatge1; Comptatge2)

Comptatge1 és el nombre d'elements del conjunt.

Comptatge2 és el nombre d'elements que s'han de triar del conjunt.

COMBINATA retorna el nombre de maneres úniques de triar estos elements, on l'orde de tria és irrellevant i es permet la repetició d'elements. Per exemple, si hi ha 3 elements A, B i C en un conjunt, podeu triar 2 elements de sis maneres diferents: AA, AB, AC, BB, BC i CC.

COMBINATA implementa la fórmula següent: (Comptatge1+Comptatge2-1)! / (Comptatge2!(Comptatge1-1)!)

Exemple

=COMBINATA(3;2) retorna 6.

COMBINAT

Retorna el nombre de combinacions per a elements sense repetició.

Sintaxi

COMBINAT(Comptatge1; Comptatge2)

Comptatge1 és el nombre d'elements del conjunt.

Comptatge2 és el nombre d'elements que s'han de triar del conjunt.

COMBINAT retorna el nombre de maneres ordenades de triar estos elements. Per exemple, si hi ha 3 elements A, B i C en un conjunt, podeu triar 2 elements de tres maneres diferents: AB, AC i BC.

COMBINAT implementa la fórmula següent: Comptatge1!/(Comptatge2!*(Comptatge1-Comptatge2)!).

Exemple

=COMBINAT(3;2) retorna 3.

MOD

Retorna el residu quan es divideix un enter per un altre.

Sintaxi

MOD(Dividend; Divisor)

Per als arguments enters, esta funció retorna el residu quan el Dividend es divideix pel Divisor.

Esta funció s'implementa Dividend - Divisor * ENT(Dividend/Divisor), i esta fórmula dóna el resultat si els arguments no són enters.

Exemple

=MOD(22;3) retorna 1, el residu quan es divideix 22 entre 3.

=MOD(11,25;2,5) retorna 1,25.

SIGNE

Retorna el signe d'un nombre. Retorna 1 si el nombre és positiu, -1 si és negatiu i 0 si és zero.

Sintaxi

SIGNE(Nombre)

Nombre és el nombre del qual es determinarà el signe.

Exemple

=SIGNE(3,4) retorna 1.

=SIGNE(-4,5) retorna -1.

SIN

Retorna el sinus de l'angle que s'ha indicat (en radians).

Sintaxi

SIN(Nombre)

Retorna el sinus (trigonomètric) de Nombre, l'angle en radians.

Per calcular el sinus d'un angle en graus, utilitzeu la funció RADIANS.

Exemple

=SIN(PI()/2) retorna 1, el sinus de PI/2 radians.

=SIN(RADIANS(30)) retorna 0,5, el sinus de 30 graus.

Obri un fitxer amb un exemple:

SINH

Retorna el sinus hiperbòlic d'un nombre.

Sintaxi

SINH(Nombre)

Retorna el sinus hiperbòlic d'un Nombre.

Exemple

=SINH(0) retorna 0, el sinus hiperbòlic de 0.

Obri un fitxer amb un exemple:

ASINH

Retorna el sinus hiperbòlic invers d'un nombre.

Sintaxi

ASINH(Nombre)

Esta funció retorna el sinus hiperbòlic invers de Nombre, que és el nombre el sinus hiperbòlic del qual és Nombre.

Exemple

=ASINH(-90) retorna aproximadament -5,1929877.

=ASINH(SINH(4)) retorna 4.

Obri un fitxer amb un exemple:

ASIN

Retorna el sinus trigonomètric invers d'un nombre.

Sintaxi

ASIN(Nombre)

Esta funció retorna el sinus trigonomètric invers de Nombre, és a dir, l'angle (en radians) el sinus del qual és Nombre. L'angle que es retorna es troba entre -PI/2 i +PI/2.

Per calcular l'angle en graus, utilitzeu la funció GRAUS.

Exemple

=ASIN(0) retorna 0.

=ASIN(1) retorna 1,5707963267949 (PI/2 radians).

=GRAUS(ASIN(0,5)) retorna 30. El sinus de 30 graus és 0,5.

Obri un fitxer amb un exemple:

ABS

Retorna el valor absolut d'un nombre.

Sintaxi

ABS(Nombre)

Nombre és el nombre del qual s'ha de calcular el valor absolut. El valor absolut d'un nombre és el seu valor sense el signe +/-.

Exemple

=ABS(-56) retorna 56.

=ABS(12) retorna 12.

=ABS(0) retorna 0.

ARRELQPI

Retorna l'arrel quadrada de (PI vegades un nombre).

Sintaxi

ARRELQPI(Nombre)

Retorna l'arrel quadrada positiva de (PI multiplicat per Nombre).

Això equival a ARRELQ(PI()*Nombre).

Exemple

=ARRELQPI(2) retorna l'arrel quadrada de (2PI), aproximadament 2,506628.

ARRELQ

Retorna l'arrel quadrada positiva d'un nombre.

Sintaxi

ARRELQ(Nombre)

Retorna l'arrel quadrada positiva de Nombre.

El nombre ha de ser positiu.

Exemple

=ARRELQ(16) retorna 4.

=ARRELQ(-16) retorna l'error: l'argument no és vàlid.

CSC

Retorna la cosecant de l'angle indicat (en radians). La cosecant d'un angle és equivalent a 1 dividit entre el sinus d'este angle

tip

Aquesta funció és disponible des del LibreOffice3.5


Sintaxi

CSC(Nombre)

Retorna la cosecant (trigonomètrica) de Nombre, l'angle en radians.

Per calcular la cosecant d'un angle en graus, utilitzeu la funció RADIANS.

Exemple

=CSC(PI()/4) retorna aproximadament 1,4142135624, la inversa del sinus de PI/4 radians.

=CSC(RADIANS(30)) retorna 2, la cosecant de 30 graus.

Obri un fitxer amb un exemple:

CSCH

Retorna la cosecant hiperbòlica d'un nombre.

tip

Aquesta funció és disponible des del LibreOffice3.5


Sintaxi

CSCH(Nombre)

Retorna la cosecant hiperbòlica d'un nombre.

Exemple

=CSCH(1) retorna aproximadament 0,8509181282, la cosecant hiperbòlica d'1.

Obri un fitxer amb un exemple:

COT

Retorna la cotangent de l'angle indicat (en radians).

Sintaxi

COT(Nombre)

Retorna la cotangent (trigonomètrica) de Nombre, l'angle en radians.

Per calcular la cotangent d'un angle en graus, utilitzeu la funció RADIANS.

La cotangent d'un angle és equivalent a 1 dividit entre la tangent d'este angle.

Exemples:

=COT(PI()/4) retorna 1, la cotangent de PI/4 radians.

=COT(RADIANS(45)) retorna 1, la cotangent de 45 graus.

Obri un fitxer amb un exemple:

COTH

Retorna la cotangent hiperbòlica d'un nombre donat (angle).

Sintaxi

COTH(Nombre)

Retorna la cotangent hiperbòlica d'un Nombre.

Exemple

=COTH(1) retorna la cotangent hiperbòlica d'1, aproximadament 1,3130.

Obri un fitxer amb un exemple:

ACOTH

Retorna la cotangent hiperbòlica inversa del nombre indicat.

Sintaxi

ACOTH(Nombre)

Esta funció retorna la cotangent hiperbòlica inversa de Nombre, que és el nombre la cotangent hiperbòlica del qual és Nombre.

Si el nombre es troba entre -1 i 1 (inclosos), la funció retorna un error.

Exemple

=ACOTH(1,1) retorna la cotangent hiperbòlica inversa d'1,1; aproximadament, 1,52226.

Obri un fitxer amb un exemple:

ACOT

Retorna la cotangent inversa (l'arc cotangent) del nombre donat.

Sintaxi

ACOT(Nombre)

Esta funció retorna la cotangent trigonomètrica inversa de Nombre, és a dir, l'angle (en radians) la cotangent del qual és Nombre. L'angle que es retorna es troba entre 0 i PI.

Per calcular l'angle en graus, utilitzeu la funció GRAUS.

Exemple

=ACOT(1) retorna 0,785398163397448 (PI/4 radians).

=GRAUS(ACOT(1)) retorna 45. La tangent de 45 graus és 1.

Obri un fitxer amb un exemple:

QUOCIENT

Retorna la part entera d'una divisió.

Sintaxi

QUOCIENT(Numerador; Denominador)

Retorna la part entera de Numerador dividida entre Denominador.

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Exemple

=QUOCIENT(11;3) retorna 3. El residu de 2 es perd.

SEC

Retorna la secant de l'angle indicat (en radians). La secant d'un angle és equivalent a 1 dividit entre el cosinus d'este angle

tip

Aquesta funció és disponible des del LibreOffice3.5


Sintaxi

SEC(Nombre)

Retorna la secant (trigonomètrica) de Nombre, l'angle en radians.

Per calcular la secant d'un angle en graus, utilitzeu la funció RADIANS.

Exemple

=SEC(PI()/4) retorna aproximadament 1,4142135624, la inversa del cosinus de PI/4 radians.

=SEC(RADIANS(60)) retorna 2, la secant de 60 graus.

Obri un fitxer amb un exemple:

SECH

Retorna la secant hiperbòlica d'un nombre.

tip

Aquesta funció és disponible des del LibreOffice3.5


Sintaxi

SECH(Nombre)

Retorna la secant hiperbòlica d'un nombre.

Exemple

=SECH(0) retorna 1, la secant hiperbòlica de 0.

Obri un fitxer amb un exemple:

TAN

Retorna la tangent de l'angle indicat (en radians).

Sintaxi

TAN(Nombre)

Retorna la tangent (trigonomètrica) de Nombre, l'angle en radians.

Per calcular la tangent d'un angle en graus, utilitzeu la funció RADIANS.

Exemple

=TAN(PI()/4) retorna 1, la tangent de PI/4 radians.

=TAN(RADIANS(45)) retorna 1, la tangent de 45 graus.

Obri un fitxer amb un exemple:

TANH

Retorna la tangent hiperbòlica d'un nombre.

Sintaxi

TANH(Nombre)

Retorna la tangent hiperbòlica d'un Nombre.

Exemple

=TANH(0) retorna 0, la tangent hiperbòlica de 0.

Obri un fitxer amb un exemple:

ATANH

Retorna la tangent hiperbòlica inversa d'un nombre.

Sintaxi

ATANH(Nombre)

Esta funció retorna la tangent hiperbòlica inversa de Nombre, és a dir, el nombre la tangent hiperbòlica del qual és Nombre.

El nombre ha de complir la condició -1 < nombre < 1.

Exemple

=ATANH(0) retorna 0.

Obri un fitxer amb un exemple:

ATAN

Retorna la tangent trigonomètrica inversa d'un nombre.

Sintaxi

ATAN(Nombre)

Esta funció retorna la tangent trigonomètrica inversa de Nombre, que és l'angle (en radians) la tangent del qual és Nombre. L'angle que es retorna és entre -PI/2 i PI/2.

Per calcular l'angle en graus, utilitzeu la funció GRAUS.

Exemple

=ATAN(1) retorna 0,785398163397448 (PI/4 radians).

=GRAUS(ATAN(1)) retorna 45. La tangent de 45 graus és 1.

Obri un fitxer amb un exemple:

ALEAT

Retorna un nombre aleatori entre 0 i 1.

Sintaxi

ALEAT()

Esta funció genera un nombre aleatori nou cada vegada que el Calc recalcula. Per a forçar manualment que el Calc recalculi, premeu F9.

Per generar nombres aleatoris que no es tornen a calcular, copieu les cel·les que continguen =ALEAT() i utilitzeu Edita ▸ Enganxament especial (amb les opcions Enganxa-ho tot i Fórmules desactivades, i l'opció Números activada).

Exemple

=ALEAT() retorna un nombre aleatori entre 0 i 1.

ARRODM

Retorna un nombre arrodonit al múltiple més proper d'un altre nombre.

Sintaxi

ARRODM(Nombre; Múltiple)

Retorna el Nombre arrodonit al múltiple més proper de Múltiple.

Una implementació alternativa seria Múltiple * ARROD(Nombre/Múltiple).

Exemple

=ARRODM(15,5;3) retorna 15, ja que 15,5 és més proper a 15 (= 3*5) que a 18 (= 3*6).

=ARRODM(1.4;0,5) retorna 1,5 (= 0,5*3).

POTENCIA

Retorna un nombre elevat a un altre nombre.

Sintaxi

POTENCIA(Base; Exponent)

Retorna la Base elevada a la potència que s'indica a Exponent.

Podeu obtindre el mateix resultat si utilitzeu l'operador d'exponent ^:

Base^Exponent

Exemple

=POTENCIA(4;3) retorna 64, que és 4 elevat a la potència de 3.

=4^3 també retorna la potència de 4 elevat a 3.

ALEATENTRE

Retorna un nombre enter aleatori dins d'un interval determinat.

Sintaxi

ALEATENTRE(Inferior; Superior)

Retorna un nombre enter aleatori entre els enters Inferior i Superior (inclosos).

Aquesta funció genera un nombre aleatori nou cada vegada que el Calc recalcula. Per a forçar manualment que el Calc recalculi, premeu F9.

Per generar nombres aleatoris que no es tornen a calcular, copieu les cel·les que contenen esta funció i utilitzeu Edita ▸ Enganxament especial (amb les opcions Enganxa-ho tot i Fórmules desactivades, i l'opció Nombres activada).

Exemple

=ALEATENTRE(20;30) retorna un enter entre 20 i 30.

ATAN2

Returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY).

Icona de nota

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

ATAN2(NombreX; NombreY)

NumberX is the value of the x coordinate.

NombreY és el valor de la coordenada y.

tip

Programming languages have usually the opposite order of arguments for their atan2() function.


ATAN2 returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY)

Exemple

=ATAN2(-5;9) returns 2.07789 radians.

To get the angle in degrees apply the DEGREES function to the result.

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

note

LibreOffice results 0 for ATAN2(0;0).


The function can be used in converting cartesian coordinates to polar coordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) returns φ = 147.9 degrees

Cartesian coordinates to polar coordinates example

Obri un fitxer amb un exemple:

ARRODMULTSUP.XCL

Rounds a number away from zero to the nearest multiple of Significance.

tip

Aquesta funció és disponible des del LibreOffice5.0


Sintaxi

ARRODMULTSUP.XCL(Nombre; Precisió)

Nombre és el nombre que s'ha d'arrodonir.

Precisió és el nombre al múltiple del qual s'ha d'arrodonir el valor.

warning

Aquesta funció existeix per a permetre la interoperativitat amb el Microsoft Excel 2007 i versions anteriors.


Exemple

ARRODMULTSUP.XCL(1;3) retorna 3

ARRODMULTSUP.XCL(7;4) retorna 8

=ARRODMULTSUP.XCL(-10;-3) retorna -12

ARRODMULTSUP.MAT

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance.

Sintaxi

ARRODMULTSUP.MAT(Nombre; Precisió; Mode)

Nombre és el nombre que s'ha d'arrodonir a l'alça.

Precisió és el nombre al múltiple del qual s'ha d'arrodonir a l'alça el valor.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

warning

Aquesta funció existeix per a permetre la interoperativitat amb el Microsoft Excel 2013 i versions posteriors.


Exemple

=ARRODMULTSUP.MAT(-10;-3) retorna -9

=ARRODMULTSUP.MAT(-10;-3;0) retorna -9

=ARRODMULTSUP.MAT(-10;-3;1) retorna -12

SUMAQUAD

Si voleu calcular la suma dels quadrats dels nombres (el total dels quals correspondrà als quadrats dels arguments), introduïu-los en els camps de text.

Sintaxi

SUMAQUAD(Nombre1; Nombre2; ...; Nombre30)

Nombre1 a 30 són fins a 30 arguments dels quals s'ha de calcular la suma dels quadrats.

Exemple

Si introduïu els nombres 2, 3 i 4 en els quadres de text Nombre 1, 2 i 3, es retornarà 29 com a resultat.

SUMASERIES

Suma els primers termes d'una sèrie de potències.

SUMASERIES(x;n;m;coeficients) = coeficient_1*x^n + coeficient_2*x^(n+m) + coeficient_3*x^(n+2m) +...+ coeficient_i*x^(n+(i-1)m)

Sintaxi

SUMASERIES(X; N; M; Coeficients)

X és el valor d'entrada de la sèrie de potències.

N és la potència inicial.

M és la potència a la qual s'eleva N.

Coeficients és una sèrie de coeficients. La suma de sèries s'amplia una secció per a cada coeficient.

SUMASI

Suma les cel·les que s'han indicat segons uns criteris determinats. Esta funció s'utilitza per buscar un valor determinat en un interval.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Sintaxi

SUMASI(Interval; Criteris; IntervalDeSuma)

Interval és l'interval de cel·les on s'han d'aplicar els criteris.

Criteris és la cel·la on es mostra el criteri de busca, o el mateix criteri. Si s'escriu el criteri en la fórmula, s'ha de posar entre cometes dobles.

IntervalDeSuma és l'interval a partir del qual se sumen els valors. Si no s'ha indicat el paràmetre, se sumen els valors de l'Interval.

note

SUMASI només admet l'operador de concatenació de referència (~) en el paràmetre Criteris, i només si no s'indica el paràmetre opcional IntervalDeSuma.


Exemple

Per sumar només els nombres negatius: =SUMASI(A1:A10;"<0").

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

Vegeu COMPTASI() per veure altres exemples de sintaxi que podeu utilitzar amb la funció SUMASI().

SUMA

Suma tots els nombres d'un interval de cel·les.

Sintaxi

SUMA(Nombre1; Nombre2; ...; Nombre30)

Number1 to Number30 are up to 30 arguments, either cells or ranges, whose sum is to be calculated.

tip

SUM ignores any text or empty cell within a range or array. If you suspect wrong results of the SUM function, look for text in the data ranges. Use the value highlighting feature to highlight the text contents in the range that may represent a number.


Exemple

Si introduïu els nombres 2, 3 i 4 en els quadres de text Nombre 1, 2 i 3, es retornarà 9 com a resultat.

=SUMA(A1;A3;B5) calcula la suma de les tres cel·les. =SUMA (A1:E10) calcula la suma de totes les cel·les situades en l'interval d'A1 a E10.

Les condicions enllaçades amb I poden utilitzar-se amb la funció SUMA() de la manera següent:

Exemple hipotètic: heu introduït factures en una taula. La columna A conté el valor de data de la factura i la columna B, els imports. Voleu trobar una fórmula que pugueu utilitzar per calcular el total de tots els imports d'un mes determinat, p. ex., només l'import del període >=01-01-2008 a <01-02-2008. L'interval dels valors de dates és A1:A40; l'interval que conté els imports que s'han de totalitzar és B1:B40. C1 conté la data d'inici, 01-01-2008, de les factures que s'han d'incloure; C2 conté la data, 01-02-2008, que ja no s'inclou.

Introduïu la fórmula següent com una fórmula matricial:

=SUMA((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Per introduir-ho com a fórmula matricial, heu de prémer les tecles Maj+Retorn en comptes de prémer només la tecla Retorn per tancar la fórmula. La fórmula es mostrarà llavors a la barra Fórmula, tancada entre claus.

{=SUMA((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

La fórmula es basa en el fet que el resultat d'una comparació és 1 si es compleix el criteri de busca i 0 si no es compleix. Els resultats de la comparació individual es tractaran com una matriu i s'utilitzaran en una multiplicació matricial; tot seguit, es totalitzaran els valors individuals per donar la matriu del resultat.

TRUNCA

Trunca un nombre mitjançant l'eliminació dels decimals.

Sintaxi

TRUNCA(Nombre; Comptatge)

Retorna el Nombre amb, com a màxim, els decimals de Comptatge. Els decimals que sobren s'eliminen, independentment del signe que tinguen.

TRUNCA(Nombre; 0) es comporta com ENT(Nombre) amb els nombres positius, però arrodoneix cap a zero els nombres negatius.

warning

El nombre de decimals visibles del resultat s'indica a - LibreOffice Calc - Càlcul.


Exemple

=TRUNCA(1,239;2) retorna 1,23. El 9 es perd.

=TRUNCA(-1,234999;3) retorna -1,234. Tots els 9 es perden.

Ens cal la vostra ajuda!