འགྱུར་ཚད་

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...] - "འགྱུར་གྲངས་"འདེམས་གཞི་ཁ་


ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

སྤྱོད་པོའི་མཚན་འཇོག་གི་ཁོངས་དེ་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཁོ་ནའི་ནང་བེད་སྤྱོད་པ་ཡིན།


རིགས།

སྤྱོད་ཆོག་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་སྒྲིག་དགོས། ཡིག་ཚགས་ལ་ཁོངས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ ཁོངས་ཀྱི་རིགས་ལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ "འདེམས་པ་"རེའུ་འགོད་ནང་ཁོངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་དེ་ནས་"བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།གཤམ་གསལ་ཁོངས་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པ་སྟེ།

རིགས།

གསལ་བཤད།

འགྱུར་ཚད་བཀོད་སྒྲིག

མཚན་འཇོག་འགྱུར་ཚད་དང་དེ་བཞིན་གྱི་ཐང།འགྱུར་ཚད་ཁོངས་གྱི་ཐང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་འགྱུར་ཚད་ཁོངས་མདུན་དུ་རྐྱང་རྡེབ་གནང་ཐོག་ དེ་རྗེས་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་འདེམས་དགོས་[རྩོམ་སྒྲིག་ཁོངས་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་...]

མངོན་པ་འགྱུར་ཚད།

ཁྱེད་ཀྱིས་"འདེམས་གཞི་"རེའུ་འགོད་ནང་བདམས་པའི་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་མིག་སྔའི་ཐང་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས།

DDE-ས་ཁོངས།

ཡིག་ཚགས་ནང་ DDEཐག་སྦྲེལ་དེ་ཡིག་ཚགས་བར་ བསྒར་འཛུད་བྱས་པས་གཏན་འཁེལ་གྱི་མིང་བརྒྱུད་སྐབས་བཉུན་གྱི་ཐག་སྦྲེལ་འདི་གསར་བཅོས་ཆོག་རེད།

བསྒརའཛུད་སྤྱི་འགྲོས།

རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཨང་ཀའི་འམ་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་རྩིས་རྒྱག་མཇུག་འབྲས་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས།

ནང་འཇུག་ཁོངས།

འགྱུར་ཚད་དམ་སྤྱོད་པོའི་ཁོངས་མཁན་གྱི་ཐང་གསར་བསྒརའཛུད་བྱེད་པ།

ནང་འཇུག་ཁོངས་ནང་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་ཐང་དེ་ཁོངས་འདི་བསྒརའཛུད་བྱས་པའི་གནས་ས་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁོ་ནར་ནུས་པ་ལྡན་པ་རེད། དཔེར་ན་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་རྗེས་ཙམ་གྱི་གནས་སའི་འགྱུར་ཚད་ཐང་དུ་བཅོས་དགོས་ན་ མིང་གཞན་ཞིག་དང་མཚུངས་ལ་ཐང་མི་གཅིག་པའི་ནང་འཇུག་ཁོངས་ཤིག་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས་མེད། ཡིན་ནའང་སྤྱོད་པོའི་ཁོངས་མཁན་གྱི་ཐང་དེ་ཁྱོན་ཡོངས་རང་བཞིན་གྱིས་བཟོ་བཅོས་ཐོན་པ་ཡོང་གི་ཡོད།

འགྱུར་ཚད་དེ་ཚོ་"འདེམས་གཞི་"ས་ཁོངས་མངོན་གྱི་ཡོད།"བསྒརའཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས་ "ནང་འཇུག་ཁོངས་"གླིང་སྒྲོམ་འདོན་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ དེའི་ནང་ཐང་གསར་པའམ་ཟུར་སྣོན་ཡི་གེ་རྟགས་བཀོད་ལ་རྩིས་ཏེ་ནང་འཇུག་ཆིག་པ་རེད།

ཨང་བྲིས་གོ་རིམ།

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

ཤོག་ངོས་འགྱུར་ཚད་བཀོད་སྒྲིག

ཡིག་ཚགས་ནང་ལྟོས་ཞིག་ཚོད་ཞིག་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས། ལྟོས་གཞི་ཚེག་དེའི་རྗེས་སུ་ཤོག་ངོས་བསྐྱར་དུ་རྩིས་འགོད་འཛུགས་དགོས་ "ཁ་ཕྱེ་བ་"འདེམས་ནས་ལྟོས་གཞི་ཚེག་འདེམས་ནས་འགོག་རྒྱུ་རེད་ "ཁ་རྒྱབ་"ཁྱེད་ཀྱིས་"བཟོ་བཅོས་"ནང་ཐང་ནང་འཇུག་བྱེད་ཆོག་པ་དེ་ ཤོག་ངོས་དེ་ཐང་མི་འདྲ་བའི་ནས་འགོ་ཛཛགས་ཏེ་རྩིས་རྒྱག་གི་ཡོད།

མངོན་པ་ཤོག་ངོས་འགྱུར་ཚད།

"ཤོག་ངོས་བཀོད་སྒྲིག་འགྱུར་ཚད་"ཀྱི་ལྟོས་གཞིའི་ཚེགས་ནས་ས་ཁོངས་འདི་ཕན་ཚུལ་གྱི་ཤོག་གྲངས་བར་མངོན་གྱི་ཡོད།

སྤྱོད་པོའི་མཁན་གྱི་ཁོངས།

རང་མཚན་འཇོག་གི་འགྱུར་ཚད་ཁྱོན་ཡོངས་བསྒརའཛུད་བྱེད་པས།ཁྱེད་ཀྱིས་"སྤྱོད་པོའི་ཁོངས་མཁན་གྱི"ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཆ་རྐྱེན་གྱི་བརྗོད་པའི་འགྱུར་ཚད་བེད་སྤྱད་ཆོག།"སྤྱོད་པོའི་ཁོངས་མཁན་གྱི"བཟོ་བཅོས་བྱ་སྐབས་ ཡིག་ཚགས་ནང་གི་འགྱུར་ཚད་དེའི་དཔེ་གཞི་ཚང་མ་གསར་བཅོས་ཡོང་གི་རེད།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

"ཁོངས་རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་ཁོ་ན་འདེམས་པའི་གཞི་ནས་གཤམ་གསལ་ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།


འདེམས་ངེས་ཁོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་འམ "རྣམ་གཞག་གཞན་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པས་མཚན་འཇོག་རང་མཚན་འཇོག་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག།

རྣམ་བཞག

འདེམས་ངེས་ཁོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་འམ "རྣམ་གཞག་གཞན་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པས་མཚན་འཇོག་རང་མཚན་འཇོག་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག།

སྤྱོད་པོའི་མཚན་འཇོག་གི་ཁོངས་ཐད་ དེ་"རྣམ་གཞག་"རེའུ་འགོད་ནང་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཆོག་པའམ་ ཡང་ན་"དེ་མིན་རྣམ་གཞག་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་མཚན་ཉོད་རང་འཛོག་གི་རྣམ་གཞག་བྱས་ནའང་ཆོག་པ་རེད།

མིང་།

གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་སྤྱོད་པོའི་ཁུལ་གྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།དམིགས་འབེན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ན་ "ས་ཁོངས་རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་ནང་"འདྲེན་སྤྱོད་བཀོད་སྒྲིག་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས་ དེ་ནས་"བསྒརའཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་གསར་པ་དགོས་ན་ "འདེམས་གཞི་"རེའུ་འགོད་ནང་ནང་དམིགས་འབེན་མི་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས།

གྲངས་ཐང་།

ཁ་སྣོན་བྱེད་རྒྱུའི་སྤྱོད་པོའི་མཚན་འཇོག་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་ནང་བཅུག་བྱེད།

In the Format list, define if the value is inserted as text or a number.

Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


HTML ཡིག་ཚགས་ནང་ "བཀོད་སྒྲིག་འགྱུར་ཚད་"ས་ཁོངས་རིགས་ལ་དེ་མིན་ཁོངས་གཉིས་སྤྱོད་ཆོག་པ་རེད་:HTML_ON དང་ HTML_OFF ཡིག་ཆ་ཡིག་ཚགས་ HTMLནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱིས་བདམས་པའི་འདེམས་གཞིར་གཞིགས་ནས་ "གྲངས་ཐང་"སྒྲོམ་ནང་གི་ཡི་གེ་ནི་ HTML འགོ་ཚུགས་རྟགས་བཀོད་ (<Value>) ཡང་ན་ HTML མཇུག་སྡུད་ཀྱི་རྟགས་བཀོད་པར་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་དགོས་ (</Value>)

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

མཐེབ་ Ctrl གནོན་པ་མ་ཟད་གཤར་བྱང་ཞིག་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད་པ་ཡང་ན་མཁོ་བའི་ འགྱུར་ཚད་འདེམས་ཐོག་སྟོང་མིག་གི་གཅིག་གནས་ན་དེ་མ་ཐག་གཤར་བྱང་སུ་བསྒརའཛུད་བྱུང་བ་རེད།


སྤྱི་འགྲོས།

"སྤྱི་འགྲོས་བསྒརའཛུད་"ས་ཁོངས་རིགས་འདེམས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོ་ནར་འདེམས་གཞི་འདི་གཞི་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག

དྲན་བརྡ།

དེར་ས་ཁོངས་རིགས་ཁག་གི་དྲན་བརྡ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་བསྒརའཛུད་བྱས་པ་དེ་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་ཁོངས་ཡིན་ན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱི་སྟོན་མདའ་རང་སོར་ལུས་པའི་ཁོངས་ཀྱི་སྟེང་ཕྱོགས་སུ་སྐབས་རོགས་ཞུའི་དྲན་བརྡ་མངོན་པའི་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་རེད།

བཟོ་བཅོས།

ཤོག་ཨང་ཁོངས་ཀྱི་དག་བཅོས་ཐང་ལ་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ནང་བཅུག་བྱེད་པ་སྟེ་ དཔེར་ན་ "+1"

གབ་པའི།

ཡིག་ཚགས་ནང་གབ་པའི་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན།ཁོངས་དེ་ཐལ་སྲབ་མོའི་རྟགས་ཀྱིས་མིག་ཚགས་ནང་བསྒརའཛུད་བྱ་དགོས།འདིམས་གཞི་འི་"འགྱུར་ཚད་བཀོད་སྒྲིག་"དང་"སྤྱོད་པོའི་ཁོངས་མཁན་གྱི"ས་ཁོངས་རིགས་ཁོ་ནར་སྤྱོད་གོ་ཆོད་པ་ཡིན།

ལེ་ཚན་གཞིགས་ནས་ཨང་བྲིས་འགོད་པ།

ལེ་ཚན་ཨང་བྲིས་བསྐྱར་བཀོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

རིམ་པ།

ཡིག་ཚགས་ཡང་བསྐྱར་ཨང་བྲིས་བྱེད་པའི་སྐབས་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་ཁ་བྱང་ངམ་ལེ་ཚན་རིམ་པ།

བར་གཅོད་རྟགས།

ཡིག་རྟགས་ནང་འཇུག་ ཁ་བྱང་ངམ་ལེ་ཚན་རིམ་པའ་བར་གཅོད་རྟགས་རྩིས་པ།

སྤྱད་པ།

སྤྱོད་པོའི་རང་མཚན་འཇོག་དེ་"འདེམས་གཞི་"རེའུ་འགོད་ནང་ཁ་སྣོན་བྱེད།

Icon Apply

སྤྱོད་པ་

སུབ་པ།

རེའུ་འགོད་ནང་ནས་སྤྱོད་པོའི་རང་མཚན་འཇོག་སུབ་རྒྱུ་འདེམས་དགོས་ མིག་ངའི་ཡིག་ཚགས་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པའི་ཐང་ཁོ་ན་སུབ་རྒྱུ་བྱེད། རེའུ་འགོད་ནང་ནས་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བེད་སྤྱད་པའི་ཁོངས་སུབ་དགོས་ཚེ་ ཁྱེད་ཐོག་མར་ཡིག་ཚགས་ནང་ནས་ཁོངས་དེའི་དེཔེ་གཞི་ཡོད་ཚད་སུབ་རྗེས་ དེ་ནས་བསྐྱར་དུ་རེའུ་འགོད་ནང་གི་ཁོངས་དེ་སུབ་དགོས།

 དཔེ་རིས།

སུབ་པ།

Please support us!