ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན་

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...] - "ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན་"འདེམས་གཞི་ཁ་


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

འདྲེན་སྟོན་དང་འདྲེན་འཇུག་ནང་ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན་ཡིག་དུམ་ཚུད་པའི་ཡིག་ཚགས་ HTML ཡི་སྐབས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ LibreOffice རྣམ་གཞག་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།


རིགས།

སྤྱོད་ཆོག་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་སྒྲིག་དགོས། ཡིག་ཚགས་ལ་ཁོངས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ ཁོངས་ཀྱི་རིགས་ལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ "འདེམས་པ་"རེའུ་འགོད་ནང་ཁོངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་དེ་ནས་"བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།གཤམ་གསལ་ཁོངས་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པ་སྟེ།

རིགས།

གོ་དོན།

བཟོ་བཅོས།

རྩོམ་པ་པོའི་མིང་དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་ཉར་ཚགས་ཤིག་བྱས་པའི་ཚེ་གྲངས་སམ་དུས་ཚོད་བསྒརའཛུད་བྱེད།

དུས་ཚོད་སྤྱི་སྡོམས་རྩོམ་སྒྲིག

ཡིག་ཚགས་རྩོམ་སྒྲིག་གི་བེད་སྤྱོད་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚད་བསྒརའཛུད་བྱེད།

ནང་དོན།

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

Revision number

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་པར་གཞིའི་ཨང་བསྒརའཛུད་བྱེད།

འཛུགས་པ།

རྩོམ་པ་པོ་མིང་དང་དེ་བཞིན་ཡིག་ཚགས་གསར་བསྐྲུན་གྱི་ཚེ་གྲངས་སམ་དུས་ཚོད་བསྒརའཛུད་བྱེད་དགོས།

Custom

Inserts the contents of the properties found on the Custom Propertiestab of the File - Properties dialog.

གོང་གི་གཏག་པར།

རྩོམ་པ་པོའི་མིང་དེ་བཞིན་མཐའ་མཇུག་གི་གཏག་པར་ཡིག་ཚགས་དེའི་་ཚེ་གྲངས་སམ་དུས་ཚོད་བསྒརའཛུད་བྱེད།

འགག་གནད་ཚིག

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

གཙོ་དོན།

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

ཁ་བྱང་།

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

"ཁོངས་རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་ཁོ་ན་འདེམས་པའི་གཞི་ནས་གཤམ་གསལ་ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།


"ཁོངས་རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་ལ་མཚོན་ན་ འདེམས་རུང་བའི་ཁུངས་སྒྲིག་དགོས།ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ ཁོངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་དེ་ནས་"བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

བདམས་པ།

"ཁོངས་རིགས་"རེའུ་འགོད་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཁོངས་རིགས་ལ་མཚོན་ན་ འདེམས་རུང་བའི་ཁུངས་སྒྲིག་དགོས།ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ ཁོངས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་དེ་ནས་"བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


ཁོངས།

བྱེད་ནུས།

ཤོག་ལྷེའི་གོང་མ།

ཤོག་ལྷེའི་གོང་མའི་ཤོག་ཨང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཤོག་ལྷེའི་རྗེས་མ།

ཤོག་ལྷེའི་རྗེས་མའི་ཤོག་ཨང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ།

ཤོག་ཨང་།

མིག་སྔའི་ཤོག་ཨང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།


"རྣམ་གཞག་"རེའུ་འགོད་ནང་ དགོས་ངེས་ཀྱི་ཤོག་ཨང་རྣམ་གཞག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

གལ་ཏེ་དགོས་ངེས་ཡོད་ན་ མངོན་པའི་ཤོག་ཨང་གི་དག་བཅོས་ཐང།དག་བཅོས་ཐང་ནི་ 1 ཡིན་པ་དང་ ཁོངས་ཀྱི་མིག་སྔའི་ཤོག་ཨང་ལས་ 1 ཆེ་བའི་གྲངས་ཀ་ཞིག་མངོན་གྱུར་ སྔོན་འགྲོནི་ཤོག་ཨང་དེའི་ཤོག་ངོས་ཀྱི་གནས་ས་ཞིག་ཡིན།དེར་བརྟེན་ ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཤོག་ལྷེའི་མཐའ་མ་ཞིག་གི་ཐོག་གི་ཁོངས་དེ་སྟོང་པ་ཡིན།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

"འཛུགས་པ་"、"བཟོ་བཅོས་"དང་"གོང་གི་པར་ཐེངས་"ས་ཁོངས་རིགས་ ལ་མཚོན་ན་དེ་ཁྲོད་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཚེ་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་བཅས་ཚུད་ཆོག་ལ་རེད།


འདེམས་ངེས་ཁོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་འམ "རྣམ་གཞག་གཞན་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པས་མཚན་འཇོག་རང་མཚན་འཇོག་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག།

རྣམ་བཞག

འདེམས་ངེས་ཁོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་འམ "རྣམ་གཞག་གཞན་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པས་མཚན་འཇོག་རང་མཚན་འཇོག་རྣམ་གཞག་ཏུ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག།

སྤྲོད་ངེས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཕུད་ད་དུང་གཞན་དག་གི་རྣམ་གཞར་ "གཞན་དག་གི་རྣམ་གཞག་..."ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ "གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག་" གླིང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེད་བས་ཚེ་གྲངས་དང་དུས་ཚོས་ལ་རྣམ་གཞག་གཞན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

རྒྱས་བཅད་ནང་དོན།

ཁོངས་འདི་གཞི་རྣམ་ནང་དོན་དུ་རྩིས་ནས་བསྒརའཛུད་བྱེད་ དེ་ཡང་ཁོངས་གསར་བཅོས་བྱེད་དགོས།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

རྒྱས་བཅད་ནང་དོན་ཁོངས་ཚུད་པའི་མ་པང་ཡིག་ཚགས་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད་པའི་སྐབས་ཁོངས་དེ་རྣམ་གཞི་ནས་རྩིས་རྒྱག་བྱེད།དཔེར་ན་ རྒྱས་བཅད་ནང་དོན་ཡོད་པའི་ཚེ་གྲངས་ཁོངས་དེ་མ་པང་ནས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་ཡིག་ཚགས་གསར་པའི་ཚེ་གྲངས་སུ་བསྒརའཛུད་བྱེད།


Please support us!