Общи

Въведете или редактирайте общата информация за XML филтър.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Настройки на филтри за XML и щракнете върху Нов или Редактиране.


Име на филтър

Въведете името, която желаете да се показва в списъка в диалоговия прозорец Настройки на филтри за XML. Въведеното име не трябва да се повтаря.

Приложение

Изберете приложението, което желаете да използвате с филтъра.

Име на тип файл

Въведете името, което желаете да се показва в полето Файлов тип в диалоговите прозорци за файлове. Трябва да въведете уникално име. За импортиращите филтри името се показва в полето Файлов тип на диалоговите прозорци Отваряне. За експортиращите филтри името се показва в полето Файлов формат на диалоговите прозорци Експортиране.

Разширение на файл

Въведте файловото разширение, което да се използва при отваряне на файл чрез зададен филтър. По разширението LibreOffice определя кой филтър да използва.

Коментари

Въведете коментар (не е задължително).

Моля, подкрепете ни!