Настройки

Съдържа допълнителни настройки за сортиране.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Данни - Сортиране - Настройки.


Отчитане на регистъра

Сортора първо главните, а после малките букви. За азиатски езици се прилагат специални правила.

Икона Бележка

Бележка за азиатските езици: отметнете Отчитане на регистъра, за да приложите сравняване на много нива. При него стойностите първо се сравняват по примитивните си форми, без отчитане на регистъра и диакритичните знаци. Ако са еднакви, се извършва сравняване на второ ниво с отчитане на диакритичните знаци. Ако все още са еднакви, на трето ниво на сравнение се взимат предвид регистърът, ширината на знаците и разликите в японските кана.


Областта съдържа заглавия на колони/редове

Първият ред или колона от селекцията се пропуска при сортирането. Настройката Посока в долната част на диалоговия прозорец определя името и функцията на това поле за отметка.

Включване на форматите

Запазва текущото форматиране на клетките.

Разрешаване на естествено сортиране

Естественото сортиране е алгоритъм, който подрежда текстове, завършващи с числа, според стойността на числовия елемент, вместо по обикновения азбучен ред. Например, да предположим, че имате поредица от стойности от рода на A1, A2, A3, A4, A5, A6, …, A19, A20, A21. Когато ги поставите в област от клетки и стартирате сортирането, ще получите A1, A11, A12, A13, …, A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, …, A9. Този резултат е предсказуем за хората, запознати с вътрешния механизъм на сортирането, но за повечето потребители е странен, ако не и неудобен. Ако е включено естественото сортиране, стойностите като тези от примера се подреждат „правилно“, което означава по-удобна работа със сортирането като цяло.

Копиране на резултатите в:

Копира сортирания списък в зададената от вас област от клетки.

Копиране на резултатите в

Изберете наименувана област от клетки, в която да се покаже сортираният списък, или въведете област от клетки в полето.

Копиране на резултатите в

Въведете областта от клетки, в която искате да се покаже сортираният списък, или изберете наименувана област от списъка.

Потребителско сортиране

Щракнете тук и после изберете желания ред на сортиране.

Потребителско сортиране

Изберете желания ред на сортиране. За да дефинирате потребителско сортиране, изберете - LibreOffice Calc - Списъци за сортиране.

Език

Език

Изберете езика за правилата за сортиране.

Настройки

Изберете настройка за сортиране за езика. например за немски можете да изберете „Телефонен указател“, за да включите умлаутите в сортирането.

Посока

От горе надолу (по редове)

Сортира редове по стойностите в активните колони на избраната област.

От ляво надясно (по колони)

Сортира колони по стойностите в активните редове на избраната област.

Област с данни

Показва областта от клетки, която искате да сортирате.

Моля, подкрепете ни!