Статистически функции, първа част

COUNTIFS

Връща броя на клетките, които отговарят на критериите, в няколко диапазона.

COUNTIF

Връща броя на клетките от дадена област, които удовлетворяват определен критерий.

Синтаксис

COUNTIF(Област; Критерии)

Област е областта, върху която да се приложат критериите.

Критерии указва критериите под формата на число, израз или знаков низ. Тези критерии определят кои клетки да бъдат преброени.

Търсенето поддържа заместващи знаци или регулярни изрази. Ако са разрешени регулярните изрази, можете да въведете например „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако искате да търсите текст, който сам представлява регулярен израз, трябва или да поставите наклонена черта „\“ пред всеки знак, или да оградите текста с \Q...\E. Можете да превключвате автоматичното изчисляване на заместващи знаци или регулярни изрази в - PRODUCTNAME Calc - Изчисляване.

warning

Когато се използват функции, в които един или няколко аргумента са низове с критерии за търсене – регулярни изрази, първо се прави опит низовете с критерии да се преобразуват в числа. Например ".0" ще се преобразува в 0.0 и т.н. При успех няма да се използва сравняване по регулярен израз, а сравняване на числа. Ако обаче се превключи към локал, в който десетичният разделител не е точка, ще сработи преобразуването към регулярен израз. За да наложите изчисляване на регулярен израз вместо числов, използвайте израз, който не може да бъде изтълкуван като число, например ".[0]", ".\0" или "(?i).0".


Пример

A1:A10 е област от клетки, съдържащи числата от 2000 до 2009. Клетката B1 съдържа числото 2006. В клетката B2 въведете формулата:

=COUNTIF(A1:A10;2006) връща 1.

=COUNTIF(A1:A10;B1) връща 1.

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") връща 4.

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) – ако B1 съдържа 2006, резултатът е 6.

=COUNTIF(A1:A10;C2), ако C2 съдържа текста >2006, преброява клетките в областта A1:A10 със стойности, по-големи от 2006.

За да преброите само отрицателните числа: =COUNTIF(A1:A10;"<0")

COUNTBLANK

Връща броя на празните клетки.

Синтаксис

COUNTBLANK

Връща броя на празните клетки в областта от клетки Област.

Пример

=COUNTBLANK(A1:B2) връща 4, ако клетките A1, A2, B1 и B2 са празни.

CHISQ.TEST

Връща вероятността за отклонение от случайно разпределение на две последователности от опити на базата на χ²-критерия за независимост. CHISQ.TEST изчислява χ²-разпределението на данните.

Вероятността, определена от CHISQ.TEST, може да се определи и с CHISQ.DIST. В този случай стойността за χ² на случайната извадка трябва да се предаде като параметър вместо реда с данни.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2


Синтаксис

CHISQ.TEST(ДанниН; ДанниО)

ДанниН е масивът с наблюдаваните данни.

ДанниО е областта с очакваните стойности.

Пример

Данни_Н (наблюдавани)

Данни_О (очаквани)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHISQ.TEST(A1:A6; B1:B6) връща 0,0209708029. Това е вероятността, удовлетворяваща наблюдаваните данни на теоретичното χ²-разпределение.

CHITEST

Връща вероятността за отклонение от случайно разпределение на две последователности от опити на базата на χ²-критерия за независимост. CHITEST изчислява χ²-разпределението на данните.

Вероятността, определена от CHITEST, може да се определи и с CHIDIST. В този случай стойността за χ² на случайната извадка трябва да се предаде като параметър вместо реда с данни.

Синтаксис

CHITEST(ДанниН; ДанниО)

ДанниН е масивът с наблюдаваните данни.

ДанниО е областта с очакваните стойности.

Пример

Данни_Н (наблюдавани)

Данни_О (очаквани)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6; B1:B6) връща 0,02. Това е вероятността, удовлетворяваща наблюдаваните данни на теоретичното χ²-разпределение.

BINOMDIST

Връща вероятността за събитие при биномно разпределение на вероятностите.

Синтаксис

BINOMDIST(X; Опити; ВУ; К)

X е броят на успешните опити в даден набор.

Опити е броят на независимите опити.

ВУ е вероятността за успех във всеки опит.

К = 0 означава изчисляване вероятността на единично събитие, а К = 1 – изчисляване на кумулативната функция.

Пример

=BINOMDIST(A1; 12; 0,5; 0) показва (ако в A1 са въведени стойностите от 0 до 12) вероятностите за 12 подхвърляния на монета ези да се падне точно толкова пъти, колкото е въведено в A1.

=BINOMDIST(A1; 12; 0,5; 1) показва кумулативните вероятности за същата последователност. Например, ако A1 = 4, кумулативната вероятност на последователността е 0, 1, 2, 3 или 4 пъти ези (неизключващо „или“).

BINOM.DIST

Връща вероятността за събитие при биномно разпределение на вероятностите.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2


Синтаксис

BINOM.DIST(X; Опити; ВУ; К)

X е броят на успешните опити в даден набор.

Опити е броят на независимите опити.

ВУ е вероятността за успех във всеки опит.

К = 0 означава изчисляване вероятността на единично събитие, а К = 1 – изчисляване на кумулативната функция.

Пример

=BINOM.DIST(A1; 12; 0,5; 0) показва (ако в A1 са въведени стойностите от 0 до 12) вероятностите за 12 подхвърляния на монета ези да се падне точно толкова пъти, колкото е въведено в A1.

=BINOM.DIST(A1; 12; 0,5; 1) показва кумулативните вероятности за същата последователност. Например, ако A1 = 4, кумулативната вероятност на последователността е 0, 1, 2, 3 или 4 пъти ези (неизключващо „или“).

B

Връща вероятността за събитие с биномно разпределение.

Синтаксис

B(Опити; ВУ; T1; T2)

Опити е броят на независимите опити.

ВУ е вероятността за успех във всеки опит.

T1 е долната граница за броя на опитите.

T2 (незадължителен) е горната граница за броя на опитите.

Пример

Каква е вероятността при десет хвърляния на зар точно два пъти да се падне шестица? Вероятността за шестица (както и всяко от другите числа) е 1/6. Следващата формула отразява горното условие:

=B(10; 1/6; 2) връща вероятност 29%.

CHIDIST

Връща вероятността на χ²-разпределението за потвържаване на хипотеза. CHIDIST сравнява стойността на χ² за случайна извадка, изчислена чрез сумиране на израза „(наблюдавана стойност-очаквана стойност)^2/очаквана стойност“ за всички стойности с теоретичното χ²-разпределение и определя вероятността за грешка за проверяваната хипотеза.

Вероятността, определена чрез CHIDIST, може да се определи и чрез CHITEST.

Синтаксис

CHIDIST(Число; СтепениНаСвобода)

Число е стойността на χ² за случайната извадка, използвана за определяне на вероятността за грешка.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за експеримента.

Пример

=CHIDIST(13,27; 5) връща 0,02.

Ако стойността на χ² за случайната извадка е 13,27 и експериментът има 5 степени на свобода, хипотезата се потвърждава с вероятност за грешка 2%.

CHISQ.DIST.RT

Връща вероятността на χ²-разпределението за потвържаване на хипотеза. CHISQ.DIST.RT сравнява стойността на χ² за случайна извадка, изчислена чрез сумиране на израза „(наблюдавана стойност-очаквана стойност)^2/очаквана стойност“ за всички стойности с теоретичното χ²-разпределение и определя вероятността за грешка за проверяваната хипотеза.

Вероятността, определена чрез CHISQ.DIST.RT, може да се определи и чрез CHITEST.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2


Синтаксис

CHISQ.DIST.RT(Число; СтепениНаСвобода)

Число е стойността на χ² за случайната извадка, използвана за определяне на вероятността за грешка.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за експеримента.

Пример

=CHISQ.DIST.RT(13,27; 5) връща 0,0209757694.

Ако стойността на χ² за случайната извадка е 13,27 и експериментът има 5 степени на свобода, хипотезата се потвърждава с вероятност за грешка 2%.

RSQ

Връща квадрата на коефициента на корелация на Пирсън на базата на дадените стойности. Този коефициент (наричан също коефициент на детерминация) е мярка за точността на корекция и може да се използва за извършване на регресионен анализ.

Синтаксис

RSQ(ДанниY; ДанниX)

ДанниY е масив или област от данни.

ДанниX е масив или област от данни.

Пример

=RSQ(A1:A20; B1:B20) изчислява коефициента на детерминация за двата набора от данни в колоните A и B.

BINOM.INV

Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномно разпределение е по-голямо или равно на дадена стойност – критерий.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2


Синтаксис

BINOM.INV(Опити; ВУ; Алфа)

Опити е общият брой на опитите.

ВУ е вероятността за успех във всеки опит.

Алфа е праговата вероятност, която да бъде достигната или надхвърлена.

Пример

=BINOM.INV(8; 0,6; 0,9) връща 7, най-малката стойност, за която кумулативното биномно разпределение е по-голямо или равно на дадена стойност – критерий.

CHISQINV

Връща обратната функция на CHISQDIST.

Синтаксис

Вероятност е стойността на вероятност, за която да бъде изчислено обратното χ²-разпределение.

Степени на свобода е броят на степените на свобода за χ²-разпределението.

CHIINV

Връща обратното на едностранното хи-квадрат (χ²) разпределение.

Синтаксис

CHIINV(Число; СтепениНаСвобода)

Число е стойността за вероятност на грешката.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за експеримента.

Пример

Зар се хвърля 1020 пъти. Числата от 1 до 6 се падат съответно 195, 151, 148, 189, 183 и 154 пъти (наблюдавани стойности). Проверява се хипотезата, че зарът не е подправен.

Хи-квадрат разпределението на случайната извадка се определя от горната формула. Тъй като очакваната стойност за дадено число на зара при n хвърляния е n/6, с други думи – 1020/6 = 170, формулата връща стойност за хи-квадрат 13,27.

Ако наблюдаваната стойност на хи-квадрат е по-голяма или равна на теоретичната стойност CHIINV, хипотезата се отхвърля, тъй като отклонението на експеримента от теорията е твърде голямо. Ако наблюдаваната стойност на хи-квадрат е по-малка от CHIINV, хипотезата се потвърждава с отчитане на получената вероятност за грешка.

=CHIINV(0,05; 5) връща 11,07.

=CHIINV(0,02; 5) връща 13,39.

Ако вероятността за грешка е 5%, зарът е подправен. Ако вероятността за грешка е 2%, няма причина да се вярва, че е подправен.

CHISQ.INV.RT

Връща обратното на едностранното хи-квадрат (χ²) разпределение.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2


Синтаксис

CHISQ.INV.RT(Число; СтепениНаСвобода)

Число е стойността за вероятност на грешката.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за експеримента.

Пример

Зар се хвърля 1020 пъти. Числата от 1 до 6 се падат съответно 195, 151, 148, 189, 183 и 154 пъти (наблюдавани стойности). Проверява се хипотезата, че зарът не е подправен.

Хи-квадрат разпределението на случайната извадка се определя от горната формула. Тъй като очакваната стойност за дадено число на зара при n хвърляния е n/6, с други думи – 1020/6 = 170, формулата връща стойност за хи-квадрат 13,27.

Ако наблюдаваната стойност на хи-квадрат е по-голяма или равна на теоретичната стойност CHIINV, хипотезата се отхвърля, тъй като отклонението на експеримента от теорията е твърде голямо. Ако наблюдаваната стойност на хи-квадрат е по-малка от CHIINV, хипотезата се потвърждава с отчитане на получената вероятност за грешка.

=CHISQ.INV.RT(0,05; 5) връща 11,0704976935.

=CHISQ.INV.RT(0,02; 5) връща 13,388222599.

Ако вероятността за грешка е 5%, зарът е подправен. Ако вероятността за грешка е 2%, няма причина да се вярва, че е подправен.

CHISQ.INV

Връща обратното на ограниченото отдясно хи-квадрат (χ²) разпределение.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2


Синтаксис

CHISQ.INV(Число; СтепениНаСвобода)

Число е стойността, за която да бъде изчислено обратното χ²-разпределение.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за χ²-разпределението.

Пример

=CHISQ.INV(0,5; 1) връща 0,4549364231.

CHISQ.DIST

Връща стойностите на функцията на разпределение или функцията на кумулативно разпределение за χ²-разпределение.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2


Синтаксис

CHISQ.DIST(Число; СтепениНаСвобода; Нарастване)

Число е стойността на χ² за случайната извадка, използвана за определяне на вероятността за грешка.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за експеримента.

Кумулативна може да бъде 0 или False, за да се изчисли функцията на плътност. Ако е друга стойност или True, се изчислява кумулативната функция на разпределението.

Пример

=CHISQ.DIST(3; 2; 0) връща 0,1115650801, функцията на плътност с 2 степени на свобода, при x = 3.

=CHISQ.DIST(3; 2; 1) връща 0,7768698399, функцията на кумулативно χ²-разпределение с 2 степени на свобода, за стойност x = 3.

CHISQDIST

Връща стойностите на функцията на разпределение или функцията на кумулативно разпределение за χ²-разпределение.

Синтаксис

CHISQDIST(Число; СтепениНаСвобода; Кумулативна)

Число е стойността, за която да бъде изчислена функцията.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за χ²-разпределението.

Кумулативна (незадължителен): при 0 или False се изчислява функцията на плътност. При друга стойност, True или ако е пропуснат, се изчислява кумулативната функция на разпределението.

BETADIST

Изчислява бета-функцията.

Синтаксис

BETADIST(Число; Алфа; Бета; Начало; Край; Кумулативна)

Число е стойността между Начало и Край, за която да се изчисли функцията.

Алфа е параметър на разпределението.

Бета е параметър на разпределението.

Начало (незадължителен) е долната граница на параметъра Число.

Край (незадължителен) е горната граница на параметъра Число.

Кумулативна (незадължителен) може да бъде 0 или False – тогава се изчислява функцията на плътност. Ако е друга стойност, True, или е пропуснат, се изчислява кумулативната функция на разпределението.

Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.

Пример

=BETADIST(0,75;3;4) връща стойността 0,96.

BETA.DIST

Изчислява бета-функцията.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2


Синтаксис

BETA.DIST(Число; Алфа; Бета; Кумулативна; Начало; Край)

Число (задължителен) е стойността между Начало и Край, за която да се изчисли функцията.

Алфа (задължителен) е параметър на разпределението.

Бета (задължителен) е параметър на разпределението.

Кумулативна (задължителен) може да бъде 0 или False – тогава се изчислява функцията на плътност. Ако е друга стойност или True, се изчислява кумулативната функция на разпределението.

Начало (незадължителен) е долната граница на параметъра Число.

Край (незадължителен) е горната граница на параметъра Число.

Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.

Пример

=BETA.DIST(2; 8; 10; 1; 1; 3) връща стойността 0,6854706

=BETA.DIST(2; 8; 10; 0; 1; 3) връща стойността 1,4837646

EXPONDIST

Изчислява експоненциалното разпределение.

Синтаксис

EXPONDIST(Число; Ламбда; К)

Число е аргументът на функцията.

Ламбда е стойността на параметъра.

К е логическа стойност, определяща формата на функцията. К = 0 означава изчисляване на функцията на плътност, а К = 1 – изчисляване на разпределението.

Пример

=EXPONDIST(3; 0,5; 1) връща 0,78.

EXPON.DIST

Изчислява експоненциалното разпределение.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2


Синтаксис

EXPON.DIST(Число; Ламбда; К)

Число е аргументът на функцията.

Ламбда е стойността на параметъра.

К е логическа стойност, определяща формата на функцията. К = 0 означава изчисляване на функцията на плътност, а К = 1 – изчисляване на разпределението.

Пример

=EXPON.DIST(3; 0,5; 1) връща 0,7768698399.

BETAINV

Изчислява обратната на кумулативната функция на бета-разпределение.

Синтаксис

BETAINV(Число; Алфа; Бета; Начало; Край)

Число е стойността между Начало и Край, за която да се изчисли функцията.

Алфа е параметър на разпределението.

Бета е параметър на разпределението.

Начало (незадължителен) е долната граница на параметъра Число.

Край (незадължителен) е горната граница на параметъра Число.

Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.

Пример

=BETAINV(0,5; 5; 10) връща стойността 0,33.

BETA.INV

Изчислява обратната на кумулативната функция на бета-разпределение.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2


Синтаксис

BETA.INV(Число; Алфа; Бета; Начало; Край)

Число е стойността между Начало и Край, за която да се изчисли функцията.

Алфа е параметър на разпределението.

Бета е параметър на разпределението.

Начало (незадължителен) е долната граница на параметъра Число.

Край (незадължителен) е горната граница на параметъра Число.

Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.

Пример

=BETA.INV(0,5;5;10) връща стойността 0,3257511553.

INTERCEPT

Изчислява точката, в която дадена регресионна линия пресича оста y, на базата на известните стойности за x и y.

Синтаксис

INTERCEPT(ДанниY; ДанниX)

ДанниY е зависимият набор от наблюдения или данни.

ДанниX е независимият набор от наблюдения или данни.

Тук трябва да се използват имена, масиви или обръщения към числа. Числата могат да бъдат въведени и директно.

Пример

За да изчислите пресечната точка, използвайте клетките D3:D9 от примерния работен лист като стойности за y и C3:C9 като стойности за x. Въведете следната формула:

=INTERCEPT(D3:D9; C3:C9) = 2,15.

COUNTA

Преброява колко стойности съдържа списъкът с аргументи. Текстовите елементи също се броят, дори когато съдържат празен низ с дължина 0. Ако аргументът е масив или обръщение, празните клетки в него се игнорират.

Синтаксис

COUNTA(Стойност1; Стойност2; ...; Стойност30)

Стойност1; Стойност2, ..., Стойност30 са между 1 и 30 аргумента, представящи стойностите, които да бъдат преброени.

Пример

Трябва да се преброят стойностите 2, 4, 6 и "осем" в полетата от Стойност 1 до Стойност 4.

=COUNTA(2; 4; 6; "осем") = 4. Броят на стойностите е 4.

COUNT

Преброява числата в списъка с аргументи. Текстовите елементи се игнорират.

Синтаксис

COUNT(Стойност1; Стойност2; ...; Стойност30)

Стойност1; Стойност2, ..., Стойност30 са между 1 и 30 стойности или области, представящи стойностите, които да бъдат преброени.

Пример

Трябва да се преброят стойностите 2, 4, 6 и "осем" в полетата от Стойност 1 до Стойност 4.

=COUNT(2; 4; 6; "осем") = 3. Броят на числата е 3.

Моля, подкрепете ни!