Функция Partition [VBA]

Връща низ, показващ къде се среща дадено число в изчислена поредица от интервали.

warning

Тази функция или константа се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

Partition(Number, Start, End, Interval)

Резултат:

String

Параметри:

Number: задължителен. Числото, за което се търси интервалът.

Start: задължителен. Цяло число, определящо долната граница на интервалите.

End: задължителен. Цяло число, определящо горната граница на интервалите.

Interval: задължителен. Цяло число, указващо размера на интервалите, на които е подразделен диапазонът между Start и End.

Пример:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      print "20:24 числото 20 се среща в интервала: " & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      print " 20: 20 числото 20 се среща в интервала: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      print "100: числото 120 се среща в интервала: " & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print "  : -1 числото -5 се среща в интервала: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      print " 2: 3 числото 2 се среща в интервала: " & retStr
    End Sub
  

Моля, подкрепете ни!