Функция Round [VBA]

Функцията Round връща число, закръглено до зададения брой цифри.

warning

Тази функция или константа се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Резултат:

Double

Параметри:

expression: задължителен. Числовият израз, който да бъде закръглен.

numdecimalplaces: незадължителен. Указва колко позиции вдясно от десетичния разделител да съдържа закръглената стойност. Подразбира се стойност 0.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Моля, подкрепете ни!