Функция Input [VBA]

Връща отворения поток от вход или двоичен файл (низ).

warning

Тази функция или константа се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


    Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)
  

Резултат:

String

Параметри:

Number: задължителен. Числов израз, указващ колко знака да бъдат върнати.

#: незадължителен.

FileNumber: задължителен. Валиден номер на файл.

Кодове за грешка:

6 Препълване

52 Лошо име или номер на файл

62 Четене след EOF

Пример:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Input
     Dim MyData
     Open "MyDataFile.txt" For Input As #1
     Do While Not EOF(1)
     MyData = Input(1, #1)
     Print MyData
     Loop
     Close #1
    End Sub
  

Моля, подкрепете ни!