Функция PPmt [VBA]

Връща плащането по главницата за даден период за инвестиция на базата на периодични постоянни плащания и постоянна лихва.

warning

Тази функция или константа се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


Pmt( Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Резултат:

Double

Параметри:

Rate е лихвеният процент за един период.

Per е номерът на периода, за който искате да изчислите плащането по главницата (цяло число между 1 и Nper).

NPer е общият брой на периодите, през които се изплаща анюитет.

PV е текущата стойност на поредицата от плащания.

FV (незадължителен) е бъдещата стойност на заема / инвестицията.

Due (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

0 - плащането е дължимо в края на периода;

1 - плащането е дължимо в началото на периода.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePPmt
' Изчисляват се плащанията по главницата за месеци 4 и 5 за заем, който трябва да се погаси изцяло
' за 6 години. Лихвата е 10% на година и плащанията се извършват в края на месеца.
Dim ppMth4 As Double
Dim ppMth5 As Double
' Плащане по главницата през месец 4:
ppMth4 = PPmt( 0.1/12, 4, 72, 100000 )
print ppMth4 ' ppMth4 получава стойност -1044,94463903636.
' Плащане по главницата през месец 5:
ppMth5 = PPmt( 0.1/12, 5, 72, 100000 )
print ppMth5' ppMth5 получава стойност -1053,65251102833.
End Sub

Моля, подкрепете ни!