Функция Sin

Връща синуса на ъгъл, зададен в радиани. Резултатът е между -1 и 1.

Функцията Sin намира съотношението на дължините на срещулежащия катет на дадения ъгъл и хипотенузата в правоъгълен триъгълник.

Sin(α) = срещулежащ катет / хипотенуза

Синтаксис:


Sin (Number)

Връщана стойност:

Double

Параметри:

Number: числов израз – ъгъл в радиани, чиито синус искате да намерите.

За да превърнете градусите в радиани, умножете ги по π/180. За да превърнете радианите в градуси, умножете ги по 180/π.

degrees = (radiant * 180) / Pi

radians = (degrees * Pi) / 180

Pi (π) е приблизително 3,14159.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


' Този пример позволява въвеждане на срещулежащия катет
' и ъгъл в градуси, за да се изчисли дължината на хипотенузата.
Sub ExampleSine
' Pi = 3.1415926 е предварително дефинирана променлива
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Въведете дължината на срещулежащия катет: ", "Срещулежащ катет")
    dAlpha = InputBox("Въведете ъгъла в градуси: ", "Ъгъл")
    Print "Дължината на хипотенузата е "; (d1 / Sin(dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Моля, подкрепете ни!