Функция Cos

Изчислява косинуса на ъгъл, зададен в радиани. Резултатът е между -1 и 1.

Функцията Cos изчислява съотношението на дължините на прилежащия катет на ъгъла и хипотенузата в правоъгълен триъгълник.

Cos(α) = прилежащ катет / хипотенуза

Синтаксис:


Cos (Number)

Връщана стойност:

Double

Параметри:

Number: числов израз – ъгълът в радиани, чийто косинус искате да изчислите.

За да превърнете градусите в радиани, умножете ги по π/180. За да превърнете радианите в градуси, умножете ги по 180/π.

degrees = (radians * 180) / Pi

radians = (degrees * Pi) / 180

Pi (π) е съотношението между периметъра и диаметъра на кръг, приблизително 3,14159.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


' Този пример позволява въвеждане на дължината на прилежащ
' катет и ъгъл в градуси и изчислява дължината на хипотенузата:
Sub ExampleCosinus
' Pi е приблизително 3,14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Въведете дължината на прилежащия катет: ", "Прилежащ катет")
    dAngle = InputBox("Въведете ъгъла в градуси: ", "Ъгъл")
    Print "Дължината на хипотенузата е "; (d1 / Cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Моля, подкрепете ни!