Константи на Basic

Константи, използвани в програмите на Basic

Булеви константи

Име

Тип

Стойност

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Пример:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Математическа константа

Име

Тип

Стойност

Pi

Double

3.14159265358979


Пример:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Обектни константи

Име

Тип

Употреба

Empty

Variant

Стойността Empty означава, че променливата не е инициализирана.

Null

null

Показва, че променливата не съдържа данни.

Nothing

Object

Присвоете на променлива обекта Nothing, за да отмените предишно присвояване.


Пример:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

Допълнителни константи на VBA

Следните константи са достъпни, когато е включен режимът на съвместимост с VBA.

warning

Тази функция или константа се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Наименувана константа

Шестнайсетична (десетична) стойност

Описание

vbTrue

-1

Елемент от изброения тип vbTriState.

vbFalse

0

Елемент от изброения тип vbTriState.

vbUseDefault

-2

Елемент от изброения тип vbTriState.

vbCr

\x0D (13)

CR - нов абзац

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - нов абзац и нов ред

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - нова страница

vbLf

\x0A (10)

LF - нов ред

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) за 32-битов Windows

\x0A (10) за други 64-битови системи

LF или CRLF

vbNullString

""

Низ със стойност null

vbTab

\x09 (9)

HT - хоризонтална табулация

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - вертикална табулация


Моля, подкрепете ни!