Функция Day

Намира деня от месеца по зададено серийно число на дата, генерирано от DateSerial или DateValue.

Синтаксис:


Day (Number)

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Number: числов израз – серийно число на дата, за която желаете да изчислите деня от месеца.

Тази функция е противоположна на DateSerial и връща деня от месеца по зададено серийно число на дата, генерирано от функцията DateSerial или DateValue. Например изразът


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

връща стойността 20.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleDay
    Print "Ден " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " от месеца"
End Sub

Моля, подкрепете ни!