Функция Lof

Връща размера на отворен файл в байтове.

Синтаксис:


Lof (FileNumber)

Връщана стойност:

Long

Параметри:

FileNumber: целочислен израз – номер на файл, отворен с оператора Open.

Икона Съвет

За да намерите дължината на файл, който не е отворен, използвайте функцията FileLen.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

52 Лошо име или номер на файл

Пример:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Трябва да бъде Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Позиционираме в началото
  Put #iNumber,, "Това е първият ред с текст" REM Запълваме с текст
  Put #iNumber,, "Това е вторият ред с текст"
  Put #iNumber,, "Това е третият ред с текст"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,, "Това е нов ред с текст"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber, 20, "Това е текстът в запис 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Моля, подкрепете ни!