Функция Eof

Определя дали файловият указател е достигнал края на файла.

Синтаксис:


Eof (IntExpression As Integer)

Връщана стойност:

Bool

Параметри:

IntExpression: целочислен израз – номер на отворен файл.

Използвайте EOF, за да избегнете грешки при опит за четене след края на файл. Когато четете от файл с оператора Input или Get, файловият указател нараства с броя на прочетените байтове. Когато бъде достигнат краят на файла, EOF връща стойността True (-1).

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

52 Лошо име или номер на файл

Пример:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Първият ред с текст"
  Print #iNumber, "Още един ред с текст"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Моля, подкрепете ни!