Оператор Write

Записва данни във файл с последователен достъп.

Синтаксис:


Write [#FileNumber], [Expressionlist]

Параметри:

FileName: числов израз, задаващ номера на файл, който е получен от оператора Open за съответния файл.

ExpressionList: разделени със запетаи променливи или изрази, чиито стойности желаете да се запишат във файла.

Ако списъкът с изрази е пропуснат, операторът Write добавя празен ред към файла.

За да добавите списък от стойности на изрази към нов или съществуващ файл, файлът трябва да бъде отворен в режима Output или Append.

Низовете, които записвате, се ограждат с кавички и се разделят със запетаи. Не е необходимо да въвеждате тези разделители в списъка с изрази.

Всеки оператор Write извежда знак за край на ред като като последен елемент.

Числата с десетични разделители се преобразуват според настройките на локала.

Пример:


Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Моля, подкрепете ни!