Оператор Put

Записва запис във файл с произволен достъп или последователност от байтове в двоичен файл.

Виж също: оператор Get

Синтаксис:


Put [#] FileNumber As Integer, [position], Variable

Параметри:

FileNumber: целочислен израз, задаващ файла, в който желаете да записвате.

Position:за файлове с последователен достъп – номерът на записа, който желаете да запишете.

За двоични файлове – позицията на байта, от който трябва да започне записването.

Variable: името на променливата, чиято стойност да бъде записана във файла.

Забележка за файлове с произволен достъп: ако съдържанието на тази променлива не отговаря на дължината на записа, зададена в клаузата Len на оператора Open, пространството между новозаписания и следващия го запис се запълва със съществуващи данни от файла, в който записвате.

Забележка за двоични файлове: съдържанието на променливите се записва в зададената позиция и файловият указател се поставя точно след последния байт. Между записите не се оставя място.

Пример:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant ' Трябва да бъде тип Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber, 1 ' Позиционираме за начало на записването
  Put #iNumber,, "Това е първият ред с текст" ' Запълваме ред с текст
  Put #iNumber,, "Това е вторият ред с текст"
  Put #iNumber,, "Това е третият ред с текст"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,, "Това е нов текст"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber, 20, "Това е текстът в запис 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Моля, подкрепете ни!