Оператор Line Input #

Чете в променлива низове от файл с последователен достъп.

Синтаксис:


Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Параметри:

FileNumber: номерът на файла с данните, които желаете да бъдат прочетени. Файлът трябва да е предварително отворен с оператора Open и ключовата дума INPUT.

var: името на променливата, в която се запазва резултатът.

С оператора Line Input# можете да четете низове от отворен файл в променлива. Низовите променливи се четат ред по ред до първия знак за връщане на каретката (Asc=13) или нов ред (Asc=10). Знаците за край на реда не се включват в резултатния низ.

Пример:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Това е ред с текст"
  Print #iNumber, "Това е още един ред с текст"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Моля, подкрепете ни!