Оператор Get

Прочита в променлива запис от файл с произволен достъп или последователност от байтове от двоичен файл.

Виж също: оператор PUT

Синтаксис:


Get [#] FileNumber As Integer, [Position], Variable

Параметри:

FileNumber: целочислен израз, който определя номера на файла.

Position: за файлове, отворени в режим Random, Position е номерът на записа, който искате да прочетете.

За файлове, отворени в режим Binary, Position е позицията във файла на байта, от който започва четенето.

Ако параметърът Position бъце пропуснат, ще се използва текущата позиция или текущият запис от файла.

Variable: име на променливата, чиято стойност ще бъде прочетена. Можете да изберете всякакъв тип променлива, освен обект.

Пример:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant ' Трябва да бъде от тип Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber, 1 ' Позиционираме в началото
  Put #iNumber,, "Това е първият ред с текст" ' Запълваме ред с текст
  Put #iNumber,, "Това е вторият ред с текст"
  Put #iNumber,, "Това е третият ред с текст"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,, "Това е нов текст"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber, 20, "Това е текстът в запис 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Моля, подкрепете ни!