Exclusive VBA Functions and Statements

LibreOffice Basic adds this set of functions when VBA support is enabled.

Bu özel VBA işlevleri, LibreOffice Basic modülünün ilk makrosundan önce Option VBASupport 1 ifadesi yerleştirildiğinde etkinleştirilir.

VBA Statements

Option Compatible Statement

Option Compatible turns on the VBA-compatible Basic compiler mode at the module level. The function CompatibilityMode() controls runtime mode and affects all code executed after setting or resetting the mode.

CompatibilityMode() Function

CompatibilityMode() function is controlling runtime mode and affects all code executed after setting or resetting the mode. Option Compatible turns on VBA compatibility at module level for the LibreOffice Basic compiler.

Option ClassModule Statement

Specifies that the module is a class module that contains members, properties, procedures and functions.

Enum Statement [VBA]

Define enumerations or non UNO constant groups. An enumeration is a value list that facilitates programming and eases code logic review.

Metin fonksiyonları

AscW Fonksiyonu [VBA]

Bir karakter dizisinin ilk karakterinin Unicode değerini döndürür.

ChrW Fonksiyonu [VBA]

Belirtilen karakter koduna karşılık gelen Unicode karakterini döndürür.

InStrRev Fonksiyonu [VBA]

Bir karakter dizisinin içindeki başka bir karakter dizisinin konumunun başlangıç konumunu döndürür.

StrReverse Fonksiyonu [VBA]

Karakter sırası tersine döndürülmüş karakter dizisini döndürür.

Finansal fonksiyonlar

DDB Fonksiyonu [VBA]

Aritmetik-azalma yöntemini kullanarak, belli bir dönemde bir malın amortisman değerini döndürür.

FV Fonksiyonu [VBA]

Dönemsel sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın gelecekteki değerini döndürür.

IPmt Fonksiyonu [VBA]

Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemdeki faiz ödemesini döndürür.

IRR Fonksiyonu [VBA]

Bir yatırımın iç getiri oranını hesaplar.

MIRR Fonksiyonu [VBA]

Bir dizi yatırımın değiştirilmiş iç getiri oranını hesaplar.

NPer Fonksiyonu [VBA]

Bir kredi veya yatırım için dönem sayısını hesaplar.

NPV Fonksiyonu [VBA]

Sağlanan iskonto oranına, bir dizi mevduat ve para çekme işlemine dayanan bir yatırımın Net Bugünkü Değerini hesaplar.

Pmt Fonksiyonu [VBA]

Bir kredi veya yatırım için sabit periyodik ödemeleri hesaplar.

PPmt Fonksiyonu [VBA]

Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemde yapılan ana para ödemesini verir.

PV Fonksiyonu [VBA]

Bir sabit ödemeli bir yatırımın şu anki değerini getirir.

Rate Fonksiyonu [VBA]

Returns the interest rate of a loan or an investment.

SLN Fonksiyonu [VBA]

Dönem başına doğrusal azalan amortismanı hesaplar. Bu azalma miktarı yıpranma süresi boyunca sabittir.

SYD Fonksiyonu [VBA]

Aritmetik düşen amortisman oranını döndürür.

Tarih ve zaman fonksiyonları

FormatDateTime Fonksiyonu [VBA]

Bir tarih ifadesine bir tarih ve/veya saat biçimi uygular ve sonucu bir dize olarak döndürür.

MonthName Fonksiyonu [VBA]

MonthName işlevi, belirtilen bir ay numarasının yerelleştirilmiş adını döndürür.

WeekdayName Fonksiyonu [VBA]

WeekdayName işlevi, haftanın belirli bir gününün hafta içi adını döndürür.

I/O Fonksiyonları

Input Fonksiyonu [VBA]

Bir Girdi veya İkilik dosyasının (Karakter Dizisi) açık akışını döndürür.

Matematiksel Fonksiyonlar

Round Fonksiyonu [VBA]

Yuvarla işlevi, belirli bir sayıya yuvarlanmış bir sayı döndürür.

FormatNumber [VBA]

Returns a string with a number formatting applied to a numeric expression.

Partition Function [VBA]

Returns a string indicating where a number occurs within a calculated series of ranges.

Nesne Fonksiyonları

Please support us!