அம்பு பாணிகள்

Edit or create arrow styles.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Format - Line - Arrow Styles tab.


Organize arrow styles

Lets you organize the current list of arrow styles.

Title

Displays the name of the selected arrow style.

Arrow style

Choose a predefined arrow style symbol from the list box.

Add

To define a custom arrow style, select a drawing object in the document, and then click here.

Modify

Changes the name of the selected arrow style.

அழி

உறுதியளிப்புக்குப் பின்னரான தனிமங்களையோ தேர்ந்த தனிமத்தையோ அழிக்கிறது.

Load Arrow Styles

Imports a list of arrow styles.

Save Arrow Styles

Saves the current list of arrow styles, so that you can load it later.

முன்னோட்டப் புலம்

நடப்புத் தெரிவின் ஒரு முன்னோட்டத்தைக் காட்டுகிறது.

Please support us!