සිරස්ව

තෝරාගත් වස්තුව(තු) සිරස්ව ඉහල සිට පහලට විසිකරන්න.

To access this command...

Choose Shape - Flip - Vertically (LibreOffice Draw).

Choose Format - Image - Properties - Image tab.

Open context menu - choose Flip - Vertically (presentation documents).


Please support us!