Още контроли

Когато щракнете върху иконата „Още контроли“ в лентата с инструменти Контроли за формуляри, се отваря лентата „Още контроли“.

Бутон - брояч

Икона

Създава бутон - брояч.

Ако добавите бутон - брояч в работен лист на Calc, можете да използвате раздела Данни, за да създадете двупосочна връзка между бутона - брояч и дадена клетка. В резултат когато промените съдържанието на клетката, съдържанието на брояча ще се обнови и обратно – когато промените стойността на брояча, ще се обнови съдържанието на клетката.

Плъзгач

Икона

Създава лента с плъзгач.

Можете да задавате следните свойства на лента с плъзгач:

Име в ПИ

Смисъл

Минимална стойност

Задава минималната височина или минималната ширина на плъзгача.

Максимална стойност

Задава максималната височина или максималната ширина на плъзгача.

Стойност по подразбиране

Задава подразбираната стойност на плъзгача при начално установяване на формуляра.

Ориентация

Задава ориентацията на лентата на плъзгача – хоризонтална или вертикална.

Малка стъпка

Задава минималното разстояние, на което можете да преместите плъзгача в лентата, например като щракнете върху една от стрелките.

Голяма стъпка

Задава голямата стъпка, с която се премества плъзгачът, например когато щракнете в лентата между бутона и някоя от стрелките.

Закъснение

Задава закъснението в милисекунди между събитията, генерирани от плъзгача. Например това е закъснението между щракването върху бутон със стрелка в лентата на плъзгача и задържането на бутона на мишката.

Цвят на символите

Задава цвета на стрелките в лентата на плъзгача.

Видим размер

Задава размера на плъзгащия се бутон в „мерни единици на стойността“. Например при стойност („Максимална стойност“ минус „Минимална стойност“) / 2 бутонът ще заема половината от лентата.

За да направите ширината на плъзгача равна на височината, задайте нула за свойството Видим размер.


В работен лист на Calc можете да използвате раздела Данни в свойствата, за да създадете двупосочна връзка между плъзгач и клетка.

Бутон с изображение

Икона

Създава бутон, показван като изображение. Като изключим графичното представяне, той има същите свойства като „обикновения“ бутон.

Поле за изображение

Икона

Вмъква контрола с изображение. Тя служи единствено за добавяне на изображения от база от данни. В документа на формуляра щракнете двукратно върху такава контрола, за да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на графика и да вмъкнете желаното изображение. Освен това разполагате и с контекстно меню (не и в режима на проектиране) с команди за вмъкване и изтриване на изображението.

Изображенията от база от данни могат да бъдат показвани във формуляр, а ако контролата с изображението не е защитена срещу писане, в базата от данни може да се вмъкват нови изображения. Контролата трябва да е свързана с поле от тип изображение в базата от данни. За тази цел трябва да въведете полето в раздела Данни на прозореца със свойства.

Поле за дата

Икона

Създава поле за дата. Ако формулярът е свързан с база от данни, стойностите на датата могат да се взимат от базата от данни.

Ако припишете на полето за дата свойството „Падащ списък“, потребителят може да отвори календар, за да избере дата за полето. Това се отнася и за поле за дата в рамките на таблична контрола.

Икона Съвет

Полетата за дата могат лесно да бъдат редактирани от потребителя чрез клавишите със стрелки нагоре и надолу. В зависимост от позицията на курсора чрез тези клавиши се увеличава или намалява денят, месецът или годината.


Специфични бележки относно полетата за дата.

Поле за час

Икона

Създава поле за час. Ако формулярът е свързан с база от данни, стойностите на часа за формуляра могат да се взимат от базата от данни.

Икона Съвет

Полетата за час могат лесно да бъдат редактирани от потребителя чрез клавишите със стрелки нагоре и надолу. В зависимост от позицията на курсора чрез тези клавиши се увеличава или намалява часът, минутите или секундите.


Избор на файл

Икона

Създава бутон, който позволява избиране на файл.

Числово поле

Икона

Създава числово поле. Ако формулярът е свързан с база от данни, числовите стойности във формуляра могат да се взимат от базата от данни.

Поле за валута

Икона

Създава поле за валута. Ако формулярът е свързан с база от данни, съдържанието на полетата за валута във формуляра може да се взимат от базата от данни.

Поле с маска

Икона

Създава поле с маска. За полетата с маска се задава маска за редактиране и маска – образец. Маската за редактиране определя какви данни могат да се въвеждат. Маската – образец определя съдържанието на полето при зареждане на формуляра.

Икона Бележка

Забележете, че полетата с маска не се експортират във формат HTML.


Групираща рамка

Икона

Създава рамка за визуално групиране на няколко контроли. Групиращите рамки ви позволяват да групирате бутони за избор в обща рамка.

Ако вмъкнете групираща рамка в документа, ще се стартира помощникът за групиращ елемент, който ви позволява лесно да създадете група от възможности за избор.

Бележка: Когато плъзнете групираща рамка върху съществуващи контроли и след това пожелаете да изберете контрола, трябва първо да отворите контекстното меню на групиращата рамка и да изберете Подреждане - Изнасяне отзад. След това изберете контролата, задържайки .

Икона Бележка

Групиращите рамки имат само визуален ефект. Функционалното групиране на бутоните за избор се извършва чрез задаването на едно и също име в свойството Име на всички превключватели от групата.


Таблична контрола

Икона

Създава таблична контрола за изобразяване на таблица от база от данни. Ако създадете нова таблична контрола, ще се покаже помощникът за табличен елемент.

Специална информация относно табличните контроли.

Лента за навигация

Икона

Създава лента Навигация.

Лентата Навигация позволява обхождане на записите в база от данни или формуляр към база от данни. Контролите в тази лента Навигация работят точно като съответствията си в подразбираната лента Навигация в LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!