WORKDAY.INTL

Резултатът е числова стойност за дата, която може да бъде форматирана като дата. Потребителят може да види датата на деня, който е отдалечен на определен брой работни дни преди или след началната дата. Възможно е задаване на ежеседмични почивни дни и празници. Незадължителният параметър „Уикенд“ (число или низ) служи за задаване на неработните дни. Може да се зададе и списък с дати на празници. Седмичните неработни дни и зададените от потребителя празници се изключват от броя на работните дни.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3


Синтаксис

WORKDAY.INTL(НачалнаДата; Дни; Уикенд; Празници)

НачалнаДата е датата, от която започва изчислението. Ако началната дата е работен ден, той се включва в изчислението. Задължителен аргумент.

Дни е броят на работните дни. Положителна стойност означава резултат след началната дата, а отрицателна – преди началната дата.

Уикенд е незадължителен параметър – число или низ, – който указва кои дни от седмицата се считат за почивни. Числовите стойности обозначават следните почивни дни:

Числата от 1 до 7 обозначават двудневни уикенди, а от 11 до 17 – еднодневни.

Число

Уикенд

1 или пропуснат

Събота и неделя

2

Неделя и понеделник

3

Понеделник и вторник

4

Вторник и сряда

5

Сряда и четвъртък

6

Четвъртък и петък

7

Петък и събота

11

Само неделя

12

Само понеделник

13

Само вторник

14

Само сряда

15

Само четвъртък

16

Само петък

17

Само събота


Низовете за „Уикенд“ позволяват друг начин за задаване на седмичните почивни дни. Низът трябва да съдържа седем знака: нули (0) за работните дни и единици (1) за почивните. Всеки знак отговаря на един ден, започвайки с понеделник. Допустими са само 1 и 0. "1111111" е невалиден низ и не трябва да се използва. Пример: низът "0000011" задава събота и неделя като почивни дни.

Празници е незадължителен списък с дати, които трябва да се смятат за неработни дни. Той може да бъде зададен в диапазон от клетки.

Икона Бележка

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


Икона Съвет

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


Пример

Коя дата се пада 20 работни дни след 13 декември 2016 г.? Въведете началната дата в C3 и броя работни дни в D3.

Параметърът „Уикенд“ (число) може да бъде оставен празен или зададен като 1 за подразбираните почивни дни събота и неделя.

Клетките от F3 до J3 съдържат 5 празнични дати за Коледа и Нова година във формат за дата: 24 декември 2016 г., 25 декември 2016 г., 26 декември 2016 г., 31 декември 2016 г. и 1 януари 2017 г.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;;F3:J3) връща 11 януари 2017 г. в клетката на резултата, например D6 (форматирайте клетката като дата).

За да зададете петък и събота като седмични почивни дни, задайте 7 за параметъра „Уикенд“.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;7;F3:J3) връща 15 януари 2017 г. със стойност 7 на параметъра „Уикенд“.

За да зададете неделя като единствен седмичен почивен ден, задайте 11 за параметъра „Уикенд“.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;11;F3:J3) връща 9 януари 2017 г.

Друг начин да укажете неделя като единствен почивен ден за седмицата е да зададете низа "0000001" за параметъра „Уикенд“.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;"0000001";F3:J3) връща 9 януари 2017 г.

Функцията може да се използва без двата незадължителни параметъра „Уикенд“ и „Празници“, като те бъдат пропуснати:

=WORKDAY.INTL(C3;D3) дава резултат 10 януари 2017 г.

Моля, подкрепете ни!