Обекти, функции и услуги на UNO

Функции, обекти и услуги на Unified Network Objects (UNO).

Функция CreateUnoStruct

Създава екземпляр от структурен тип на Uno.

Функция CreateUnoService

Връща екземпляр на услуга на Uno от ProcessServiceManager.

Функция GetProcessServiceManager

Връща диспечера на услуги ProcessServiceManager (централният обект ServiceManager на Uno).

Функция CreateUnoDialog

Създава Uno обект на Basic, който представя диалогов прозорец на Uno по време на изпълнението на програма на Basic.

Функция CreateUnoListener

Създава екземпляр на интерфейса Listener.

Функция CreateUnoValue

Връща обект, който представлява стойност със строг тип, базиран на системата от типове на Uno.

Функция CreateObject

Създава обект на UNO. В Windows може да създава и OLE обекти.

Този метод създава екземпляри на класа, подаден като параметър.

Функция EqualUnoObjects

Връща True, ако два зададени обекта на Uno в Basic представят един и същ екземпляр на обект на Uno.

Функция HasUnoInterfaces

Проверява дали Uno обект на Basic съдържа определени интерфейси на Uno.

Функция IsUnoStruct

Връща True, ако даденият обект е структура на Uno.

Функция GetDefaultContext

Връща подразбирания контекст на фабриката за услуги на процеса, ако съществува, и null в противен случай.

StarDesktop

Обектът StarDesktop представя приложението на LibreOffice. Чрез него са достъпни някои подпрограми и обекти на потребителския интерфейс, например текущият прозорец.

Оператор ThisComponent

Адресира активния компонент с цел четене и промяна на свойствата му. ThisComponent се използва в кода на Basic в документ и представя документа, на който принадлежи кодът. Типът на обекта, връщан от ThisComponent, зависи от типа на документа.

Моля, подкрепете ни!