Функция CreateUnoService

Връща екземпляр на услуга на Uno от ProcessServiceManager.

Синтаксис:


oService = CreateUnoService(име на услуга на Uno)

За списък на достъпните услуги вижте https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html.

Примери:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Следващият код използва услуга, за да покаже диалог за отваряне на файл:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Моля, изберете файл")
  Print "Избран файл: " + fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  filepicker.execute()
  files = filepicker.getFiles()
  FileOpenDialog=files(0)
End Function

Моля, подкрепете ни!