Примери за програмиране на контроли в редактора на диалогови прозорци

Следващите примери са за нов диалогов прозорец с име „Dialog1“. Използвайки инструментите от лентата Кутия с инструменти в редактора на диалози, добавете следните контроли: поле за отметка с име „CheckBox1“, поле за етикет с име „Label1“, бутон с име „CommandButton1“ и списъчно поле с име „ListBox1“.

Икона Внимание

Спазвайте главните и малките букви, когато прикачвате контрола към променлива за обект.


Глобална функция за зареждане на диалогови прозорци


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Показване на диалогов прозорец


REM Дефиниции на глобални променливи
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Четене или редактиране свойствата на контроли в програмата


Sub Sample1
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM Получаване на модела на диалоговия прозорец
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM Показване текста на етикета Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM Задаване на нов текст за етикета Label1
  oLabel1.Text = "Нови файлове"
  REM Показване на свойствата на модела за полето CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM Задаване на ново състояние за модела на полето CheckBox1
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM Показване на свойствата на модела за бутона CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM Показване на свойствата на бутона CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM Изпълняване на диалоговия прозорец
  oDialog1.Execute()
End Sub

Добавяне на елемент в списъчно поле


Sub AddEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM Добавя нов елемент в ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("Нов елемент" & iCount,0)
End Sub

Премахване на елемент от списъчно поле


Sub RemoveEntry
  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM Премахване на първия елемент от списъчното поле
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Моля, подкрепете ни!