Thanh công cụ

Phần này diễn tả những thanh công cụ sẵn sàng trong ứng dụng LibreOffice Writer.Toàn cảnh này diễn tả cấu hình thanh công cụ mặc định cho LibreOffice.

Thanh chuẩn

Thanh Chuẩn sẵn sàng trong mỗi ứng dụng LibreOffice.

Thanh định dạng

Thanh Định Dạng chứa vài chức năng định dạng văn bản khác nhau.

Thanh vẽ

Trong ô Xem phác thảo, thanh Phác thảo chứa các công cụ sửa đổi thường dùng. Nhấn vào mũi tên kế bên biểu tượng nào để mở thanh công cụ chứa các lệnh thêm. Cũng có thể tách rời thanh công cụ thêm này.

Thanh khung

Thanh hình ảnh chứa các chức năng để định dạng và định vị các hình ảnh bitmap đã chọn.

Thanh khung

Khi khung nào được chọn, thanh khung cung cấp các chức năng quan trọng nhất để định dạng và định vị khung đó.

Thanh đối tượng OLE

Thanh đối tượng OLE xuất hiện khi đối tượng được chọn, và chứa những chức năng quan trọng nhất để định dạng và định vị đối tượng.

Thanh bảng

Thanh bảng chứa các chức năng để thao tác bảng. Nó xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ vào bảng.

Thanh thuộc tính đối tượng vẽ

You can see the Drawing Object Properties bar in Writer and Calc. Select the menu View - Toolbars - Drawing Object Properties. The controls are enabled when a drawing object is selected. You see some different icons by default, whether the current document is a text document or a spreadsheet.

Thanh điểm chấm và đánh số

Thanh điểm chấm và đánh số chứa các chức năng để sửa đổi cấu trúc của đoạn văn có số thứ tự, gồm khả năng thay đổi thứ tự của các đoạn văn, và khả năng xác định các cấp đoạn văn khác nhau.

Thanh đối tượng văn bản

Cung cấp các lệnh định dạng cho văn bản được chứa trong đối tượng vẽ. Thanh đối tượng văn bản xuất hiện khi bạn nhấn đôi bên trong đối tượng vẽ.

Thanh trạng thái

Thanh trạng thái chứa thông tin về tài liệu hiện thời, và cung cấp một số nút có chức năng đặc biệt.

Print Preview

The Print Preview Bar appears when you view the current document in the print preview mode.

Thanh dữ liệu bảng

Dùng thanh dữ liệu bảng để điều khiển ô xem dữ liệu.

Thước

Thước hiển thị các chiều của trang, và vị trí của các dấu tab, dấu thụt lề, biền và cột. Bạn có khả năng sửa đổi những vị trí này trên thước bằng con chuột.

Thanh công thức

Thanh công thức cho bạn có khả năng tạo và chèn phép tính vào tài liệu văn bản. Để kích hoạt thanhcông thức, hãy bấm phím chức năng F2.

Chèn

Thanh công cụ chứa các chức năng để chèn khung, đồ họa, bảng và các đối tượng khác.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.