Bảng

Hiển thị các câu lệnh đề chèn, chỉnh sửa và xoá một bảng bên trong tài liệu văn bản.

Insert Table

Chèn một bảng mới.

Chèn

Cột

Chèn cột.

Hàng

Chèn hàng.

Xoá

Bảng

Deletes the current table.

Cột

Xoá những cột đã chọn.

Hàng

Xoá hàng đã chọn.

Chọn

Bảng

Chọn bảng hiện thời.

Cột

Chọn cột hiện thời.

Hàng

Chọn hàng hiện thời.

Ô

Selects the current cell.

Trộn ô

Kết hợp nội dung của những ô khác nhau thành một ô duy nhất.

Chia ô

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Gộp bảng

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Xẻ bảng

Chia bảng hiện tại ra hai bảng riêng ở vị trí của con trỏ. Bạn cũng có thể truy cập đến chức năng này bằng cách nhấn chuột phải vào một ô cua bảng.

Tự động Định dạng Bảng

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Điều chỉnh tự động

Bề rộng cột

Mở hộp thoại Bề rộng cột trong đó bạn có khả năng thay đổi bề rộng của cột.

Bề rộng cột tối ưu

Tự động điều chỉnh chiều rộng của cột để tương ứng với nội dung của các ô. Thay đổi chiều rộng của một cột sẽ không có tác động chiều rộng của các ô khác trong bảng. Chiều rộng của bảng không thể vượt quá chiều rộng của trang.

Chia đều trên các cột

Chỉnh chiều rộng của các cột được lựa chọn theo kích thước của cột lớn nhất trong số chúng. Bề rộng tổng cộng của bảng không thể lớn hơn bề rộng của trang.

Bề cao hàng

Mở hộp thoại Chiều Cao Hàng trong đó bạn có khả năng thay đổi bề cao của hàng.

Bề cao hàng tối ưu

Tự động điều chỉnh chiều cao của hàng để tương ứng với nội dung của các ô. Đây là thiết lập mặc định cho các bảng mới.

Chia đều trên các hàng

Điều chỉnh chiều cao của hàng được chọn theo chiều cao lớn nhất trong số các hàng đó.

Break Across Pages

Allows a page break within the current row.

Repeat Heading Rows

Repeats the table headers on subsequent pages if the table spans one or more pages.

Chuyển đổi

Văn bản thành Bảng

Mở hộp thoại trong đó bạn có khả năng chuyển đổi văn bản đã chọn sang một bảng.

Bảng thành Văn bản

Mở hộp thoại trong đó bạn có khả năng chuyển đổi bảng đã chọn sang văn bản.

Sắp xếp

Sắp xếp các đoạn văn hay hàng bảng đã chọn theo thứ tự kiểu abc hay thuộc số. Bạn có khả năng xác định đến ba khoá sắp xếp, cũng như kết hợp các khoá sắp xếp kiểu abc và thuộc số.

Công thức

Mở Thanh Công Thức để nhập hay sửa đổi công thức.

Định dạng số

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Thuộc tính bảng

Định rõ các đặc tính như tên, canh lề, giãn cách, độ rộng cột, biên, và nền của bảng.