Cửa sổ

Chứa các lệnh để thao tác và hiển thị cửa sổ tài liệu.

Cửa sổ mới

Mở cửa sổ mới mà cũng hiển thị nội dung của cửa sổ hiện thời. Vậy bạn có thể xem cùng lúc các phần tài liệu khác nhau.

Đóng

Đóng cửa sổ hiện thời. Chọn Cửa sổ - Đóng, hoặc nhấn +F4. Trong cửa sổ xem trước của LibreOffice Writer và Calc, bạn có thể đóng cửa sổ hiện tại bằng cách nhấn vào nút Đóng xem trước.

Danh sách Tài liệu

Liệt kê các tài liệu còn mở. Chọn tên của một tài liệu trong danh sách, để chuyển đổi sang tài liệu đó.