Công cụ

Chứa các công cụ chính tả, một Bộ sưu tập các đối tượng nghệ thuật để thêm vào tài liệu, cũng như các công cụ để cấu hình trình đơn và thiết lập các tham chiếu của ứng dụng.

Kiểm tra Chính tả

Kiểm tra chính tả bằng tay.

Ngôn ngữ

Mở một trình đơn phụ trong đó bạn có thể chọn các lệnh đặc trưng cho ngôn ngữ.

Đếm từ

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Chapter Numbering

Ghi rõ định dạng đánh số và phân cấp để đánh số chương trong tài liệu hiện tại.

Đánh số dòng

Thêm hay gỡ bỏ, và định dạng các số thứ tự dòng trong tài liệu hiện tại. Để loại trừ một đoạn văn nào đó khỏi tiến trình đánh số dòng, chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn, nhấn vào thẻ Đánh số, sau đó bỏ dấu trong hộp bên cạnh tùy chọn Cũng đánh số đoạn văn này.

Cước chú

Ghi rõ thiết lập hiển thị cho các cước/kết chú.

Cơ sở Dữ liệu Thư tịch

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Trợ lý trộn thư

Khởi chạy Trợ lý trộn thư để tạo thư theo mẫu hay gửi thư điện tử cho nhiều người nhận.

Sắp xếp

Sắp xếp các đoạn văn hay hàng bảng đã chọn theo thứ tự kiểu abc hay thuộc số. Bạn có khả năng xác định đến ba khoá sắp xếp, cũng như kết hợp các khoá sắp xếp kiểu abc và thuộc số.

Tính

Tính công thức đã chọn, và sao chép kết quả vào bảng nháp.

Cập nhật

Cập nhật các mục trong tài liệu hiện tại mà có nội dung động, v.d. trường và hạng.

Bộ phát phim/nhạc

Opens the Media Player window where you can preview movie and sound files as well as insert these files into the current document.

Vĩ lệnh

Cho bạn có khả năng thu hay tổ chức và chỉnh sửa vĩ lệnh.

Bộ Quản lý Phần mở rộng

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Thiết lập bộ lọc XML

Mở hộp thoại Thiết lập bộ lọc XML, trong đó bạn có thể tạo, chỉnh sửa, xoá và thử các bộ lọc để nhập/xuất khẩu tập tin XML.

Tùy chọn tự động sửa lỗi

Đặt các tùy chọn về chức năng tự động thay thế văn bản trong khi gõ.

Văn bản mẫu

Tạo, chỉnh sửa hay chèn văn bản mẫu (đoạn đã lưu sẵn). Bạn có thể cất giữ văn bản nhập thô, văn bản có định dạng, văn bản có đồ hoạ, bảng và trường dưới dạng văn bản mẫu. Để chèn nhanh một văn bản mẫu, gõ phím tắt đại diện cho đoạn văn bản mẫu đó, sau đó bấm phím chức năng F3.

Tùy biến

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Tùy chọn

Lệnh này mở hộp thoại để cấu hình chương trình tùy theo ý kiến cua bạn.