Sửa

Trình đơn này chứa các câu lệnh để chỉnh sửa nội dung của tài liệu hiện tại.

Hoàn tác

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Bước lại

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Lặp lại

Lặp lại câu lệnh mới làm. Chức năng này sẵn sàng trong cả hai mô-đun Writer và Calc.

Cắt

Gỡ bỏ và sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Chép

Sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Dán

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Dán

Chèn vào tập tin hiện tại nội dung của bảng nháp, theo định dạng bạn có thể xác định.

Chọn tất cả

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Chế độ chọn văn bản

Đặt chế độ lựa chọn từ trình đơn phụ: chế độ lựa chọn thông thường hay chế độ lựa chọn theo khối.

Chọn văn bản

Bạn có khả năng hiệu lực một con trỏ lựa chọn trong một tài liệu văn bản « chỉ đọc » hay trong Trợ giúp. Hãy chọn lệnh Sửa > Chọn văn bản , hoặc mở trình đơn ngữ cảnh của một tài liệu chỉ đọc và chọn lệnh Chọn văn bản. Con trỏ kiểu lựa chọn không nháy.

Direct Cursor Mode

Allows a user to click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

Tập tin

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Tìm và thay thế

Finds or replaces text or formats in the current document.

Go to Page

Opens the Navigator window on the Page Number spin button, so you can enter in a page number.

Thay đổi

Liệt kê các lệnh sẵn sàng để theo dõi thay đổi trong đời sống của bạn.

Siêu Liên kết

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Cước chú

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/02150000.xhp#footnote_endnote_text not found).

Mục chỉ mục

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/02160000.xhp#index_entry_text not found).

Mục nhập Thư tịch

Edits the selected bibliography entry.

Trường

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/02140000.xhp#fields_text not found).

Liên kết

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Sơ đồ ảnh

Cho bạn có khả năng đính địa chỉ URL kèm vùng riêng (được gọi là điểm nóng) trên một ảnh hay nhóm các ảnh. Sơ đồ ảnh là một nhóm chứa một hay nhiều điểm nóng.

Mở

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Cơ sở dữ liệu

Thay đổi các nguồn dữ liệu cho tài liệu hiện thời. Để hiển thị đúng nội dung của các trường đã chèn, cơ sở dữ liệu thay thế phải chứa các tên trường trùng.

Sửa tập tin

Hãy dùng biểu tượng Sửa tập tin để kích hoạt hay ngừng kích hoạt chế độ chỉnh sửa.