Tập tin

Các câu lệnh này áp dụng cho tài liệu hiện tại, mở một tài liệu mới, hoặc đóng ứng dụng này.

Mới

Tạo một tài liệu LibreOffice mới.

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Open Remote...

Opens a document located in a remote file service.

Tài liệu vừa mở

Liệt kê các tập tin vừa mở. Để mở một tập tin nào đó trong danh sách này, nhấn vào tên của nó.

Đóng

Đóng tài liệu hiện tại mà không thoát khỏi chương trình.

Trợ lý

Hướng dẫn bạn qua tiến trình tạo lá thư kiểu cả doanh nghiệp lẫn cả nhân, điện thư, chương trình nghị sự, trình diễn và nhiều kiểu tài liệu khác nhau.

Mẫu

Cho bạn có khả năng tổ chức và chỉnh sửa các mẫu, cũng như lưu tập tin hiện tại dạng mẫu.

Nạp lại

Thay thế tài liệu hiện thời bằng phiên bản đã lưu cuối cùng.

Phiên bản

Lưu lại và tổ chức các phiên bản khác nhau của cùng một tài liệu trong cùng một tập tin. Bạn cũng có khả năng mở, xoá và so sánh các phiên bản trước.

Lưu

Lưu lại tài liệu hiện tại.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Lưu dạng

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Lưu tất cả

Lưu tất cả các tài liệu LibreOffice đã chỉnh sửa.

Save a Copy

Save a copy of the actual document with another name or location.

Xuất

Lưu tài liệu hiện tại với tên khác, định dạng khác và/hay vào vị trí bạn ghi rõ.

Export As...

Export the document in PDF or EPUB formats

Gửi

Gửi cho ứng dụng khác một bản sao của tài liệu hiên tại.

Xem thử trong trình duyệt

Tạo một bản sao tạm thời của tài liệu hiện tại theo định dạng HTML, sau đó mở trình duyệt Web mặc định để hiển thị tập tin HTML.

Xem thử trang

Hiển thị ô xem thử của trang đã in ra, hoặc đóng ô xem thử.

Thoát

In ấn tài liệu hiện tại, vùng chọn hiện tại, hay những trang bạn xác định. Các tùy chọn in có thể biến đổi tùy theo máy in và hệ điều hành bạn dùng.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Document Properties

Hiển thị các thuộc tính về tập tin hiện tại, bao gồm thống kê như tổng số từ và ngày tháng tạo tập tin.

Chữ ký số

Thêm và gỡ bỏ các chữ ký thuật số vào/khỏi tài liệu của bạn. Cũng có thể sử dụng hộp thoại này để xem các chứng nhận.

Thoát

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.