Đánh số và Kiểu dáng Đánh số

Bạn có thể đánh số đoạn văn hoặc bằng tay hoặc bằng kiểu dáng đoạn văn.

Áp dụng đánh số chủ động

To apply numbering manually, click in the paragraph, and then click the Numbering On/Off icon on the Formatting Bar.

Biểu tượng Ghi chú

You cannot apply manual numbering to paragraphs that are listed under "Special Styles" in the Styles window.


Bạn cũng có thể sử dụng các lệnh trên thanh công cụ Chấm điểm và Đánh số để chỉnh sửa danh sách kiểu chấm điểm hay đánh số. Để thay đổi định dạng đánh số hay chấm điểm, nhấn vào biểu tượng Chấm điểm và Đánh số.

Để đánh số bằng Kiểu dáng Đoạn văn

Kiểu dáng Đoạn văn cho bạn có điều khiển thêm cách đánh số bạn sử dụng trong tài liệu. Thay đổi định dạng đánh số của kiểu dáng thì tự động cập nhật mọi đoạn văn sử dụng kiểu dáng đó.

  1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

  2. Nhấn-phải vào kiểu dáng đoạn văn trong đó bạn muốn đánh số, sau đó chọn mục Sửa.

  3. Click the Outline & Numbering tab.

  4. Trong hộp Kiểu dáng Đánh số, chọn cách đánh số bạn muốn sử dụng.

  5. Nhấn vào nút OK.

  6. Áp dụng kiểu dáng cho những đoạn văn bạn muốn đánh số.

Thêm chấm điểm

Đánh Số

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Kết hợp Danh sách Đánh số

Sử dụng Phụ đề

Xác định Phạm vi Số

Sửa đổi Số thứ tự trong Danh sách Đánh số

Tạo danh sách kiểu đánh số hay chấm điểm ngay khi gõ