Chèn, Sửa và Liên kết các Khung Văn bản

Khung văn bản là một bộ chứa văn bản hay đồ họa, mà bạn có thể để vào bất cứ nơi nào trên trang. Bạn cũng có thể sử dụng khung để tạo ra bố trí cột cho văn bản.

Chèn một khung văn bản

  1. Tô sáng văn bản bạn muốn bao gồm trong khung.

  2. Chọn lệnh Chèn > Khung, sau đó bấm nút OK.

Sửa một khung văn bản

Ẩn Văn Bản Khỏi Việc In

Khung văn bản Writer có thể được đặt thành một chế độ cho phép xem văn bản trên màn hình, còn ẩn văn bản khỏi việc in ấn.

  1. Chọn khung văn bản (bạn thấy tám móc).

  2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.

  3. Trong vùng Thuộc tính, bỏ chọn mục In, sau đó bấm nút OK.

Liên kết các khung văn bản

Bạn có khả năng liên kết các khung văn bản Writer để các nội dung tự động trôi chạy từ khung này đến khung khác.

  1. Nhấn vào cạnh của một khung cần liên kết. (Các móc lựa chọn sẽ xuất hiện trên các cạnh của khung.)

  2. Trên thanh Khung, nhắp vào biểu tượng Khung liên kết Biểu tượng.

  3. Nhấn vào khung đến đó bạn muốn liên kết.

Chỉ có thể liên kết các khung nếu :

Bạn chọn một khung đã liên kết thì hiển thị một đường kết nối hai khung đã liên kết.

Biểu tượng Ghi chú

Tính năng « Tự động đặt kích cỡ » sẵn sàng chỉ cho khung cuối cùng trong một dãy các khung đã liên kết.