Nhấn mạnh Văn bản

Đây là vài mẫu thí dụ về cách nhấn mạnh văn bản trong tài liệu :

Fontwork For Graphical Text Art

Chèn, Sửa và Liên kết các Khung Văn bản