Mẫu và Kiểu dáng

Mẫu là một tài liệu chứa các kiểu dáng định dạng, đồ họa, bảng, đối tượng và thông tin khác. Mẫu được dùng dưới dạng các phần cơ bản để tạo các tài liệu khác. Ví dụ, bạn có thể xác định các kiểu dáng kiểu đoạn văn và ký tự trong tài liệu, lưu tài liệu dạng mẫu, sau đó sử dụng mẫu đó để tạo một tài liệu mới có cùng kiểu dáng.

Bạn không xác định khác thì mỗi tài liệu văn bản LibreOffice mới được tạo dựa vào mẫu mặc định.

LibreOffice cung cấp một số mẫu xác định sẵn mà bạn có thể sử dụng để tạo tài liệu văn bản kiểu khác nhau (v.d. lá thư kinh doanh).

Sử dụng Kiểu dáng từ Tài liệu hay Mẫu Khác

Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Áp dụng Kiểu dáng ở Chế độ Định dạng Tô đầy

Tạo Kiểu dáng Mới từ Vùng chọn

Thay đổi Mẫu Mặc định