Thay đổi Mẫu Mặc định

Mẫu mặc định thì chứa thông tin định dạng mặc định cho các tài liệu văn bản mới. Bạn cũng có thể tạo một mẫu mới để sử dụng làm mẫu mặc định.

Tạo một mẫu mặc định

  1. Tạo một tài liệu, và thêm nội dung và các kiểu dáng định dạng bạn muốn.

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. Trong hộp Mẫu mới, gõ tên cho mẫu mới.

  4. In the dialog that appears, double-click the "My Templates" folder, and then click Save. You will then be prompted for a name; write it and click OK.

  5. Choose File - New - Templates.

  6. Double-click the "My Templates" folder.

  7. Click on the template that you created, and click Set as Default.

  8. Close the dialog.

Tạo Mẫu Tài Liệu

Mẫu và Kiểu dáng

Changing Default Templates