Thay đổi Kích cỡ của Hàng hay Cột trong Bảng Văn bản

Bạn có khả năng thay đổi kích cỡ của các hang và cột trong bảng, cũng như thay đổi chiều cao của các hàng bảng.

Biểu tượng

Bạn có thể phân bố hàng và cột bằng cách dùng biểu tượng trên thanh công cụ Tối ưu hóa trong thanh Bảng .

Thay đổi bề Rộng của Cột và Ô của Bảng

Để thay đổi bề rộng của một cột nào đó :

Làm một trong các hành động này:

Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn giữ phím trong khi thả chuột, chế độ chèn sẽ được kích hoạt.


Để thay đổi bề rộng của một ô nào đó :

Giữ nguyên tổ hợp phím +Ctrl, sau đó bấm phím mũi tên trái hay phải.

Thay đổi chiều cao của hàng

Để thay đổi chiều cao của một hàng, đặt con trỏ vào ô của hàng, giữ nguyên phím , sau đó bấm phím mũi tên lên hay xuống.

Thay đổi kích cỡ của toàn bảng

Để thay đổi bề rộng và chiều cao của một bảng nào đó, làm một của những hành động này:

Biểu tượng Gợi ý

Để cuộn văn bản vào một cạnh của bảng, và sắp xếp hai bảng kề nhau, bạn phải chàn bảng vào một khung. Nhấn chuột vào phía trong của bảng, nhấn phím +A hai lần để chọn toàn bảng, sau đó Chèn - Khung.


Biểu tượng Ghi chú

Bảng bên trong trang HTML thì không cung cấp phạm vi thuộc tính/lệnh đầy đủ như bảng trong định dạng tài liệu mở (OpenDocument).


Sửa đổi Hàng và Cột bằng Bàn phím

Thêm hay Xoá một Hàng hay Cột trong Bảng dùng Bàn phím

Trộn và Xẻ các Ô

Sử dụng Thước đo