Thêm hay Xoá một Hàng hay Cột trong Bảng dùng Bàn phím

Trong bảng, bạn có khả năng thêm hay xoá hàng hay cột, cũng như trộn hay xẻ các ô, dùng bàn phím.

Sửa đổi Hàng và Cột bằng Bàn phím

Thay đổi Kích cỡ của Hàng hay Cột trong Bảng Văn bản

Trộn và Xẻ các Ô