Tạo Kiểu dáng Mới từ Vùng chọn

Tạo một kiểu dáng mới từ một vùng chọn đã định dạng bằng tay

 1. Choose View - Styles.

 2. Nhấn vào biểu tượng của phân loạk kiểu dáng bạn muốn tạo.

 3. Nhấn vào tài liệu từ đó bạn muốn sao chép kiểu dáng (v.d. trong đoạn văn bạn đã tự định dạng).

 4. Nhấn mũi tên bên cạnh biểu tượng Kiểu dáng mới từ vùng chọn và chọn Kiểu dáng mới từ vùng chọn từ trình đơn con.

 5. Đánh một tên trong hộp Tên kiểu dáng .

 6. Nhấn vào nút OK.

Để tạo một kiểu dáng mới bằng cách kéo thả:

 1. Choose View - Styles.

 2. Nhấn vào biểu tượng của phân loạk kiểu dáng bạn muốn tạo.

 3. Tô sáng ít nhất một ký tự hay đối tượng trong kiểu dáng cần sao chép. (Đối với các kiểu dáng kiểu trang và khung, chọn ít nhất một ký tự hay đối tượng trong trang hay khung.)

 4. Drag the character or object to the Styles window and release.

  For paragraph and character styles, you can drag-and-drop onto the respective icon in the Styles window. You do not need to open that style category in advance.

Biểu tượng Ghi chú

You can also drag-and-drop a frame into the Styles window to create a new frame style: Click the frame, wait a moment with the mouse button pressed down, but without moving the mouse, then drag to the Styles window and drop the frame onto the Frame Styles icon.