Kiểm tra Chính tả bằng Tay

Bạn có thể tự kiểm tra chính tả của vùng chọn trong văn bản, hoặc của toàn tài liệu.

Biểu tượng Ghi chú

To check the spelling and the grammar of a text, the appropriate dictionaries must be installed. For many languages three different dictionaries exist: a spellchecker, a hyphenation dictionary, and a thesaurus. Each dictionary covers one language only. Grammar checkers can be downloaded and installed as extensions. See the extensions web page.


Tiến trình kiểm tra chính tả sẽ bắt đầu ở vị trí con trỏ, hoặc ở đầu của vùng chọn văn bản.

  1. Nhấn vào tài liệu, hoặc tô sáng khối văn bản bạn muốn kiểm tra.

  2. Choose Tools - Spelling.

  3. Gặp lỗi chính tả có thể thì hộp thoại Kiểm tra Chính tả tự mở, trong đó LibreOffice cung cấp một số cách chính tả đã góp ý.

  4. Làm một trong các hành động này:

    To accept a correction, click the suggestion, and then click Correct.

    Edit the sentence in the upper text box, and then click Correct.

    To add the unknown word to a user-defined dictionary, click Add to Dictionary.