Sử dụng Ký tự Đại diện khi Tìm kiếm qua Văn bản

Kí tự đại diện có thể dùng để tìm kiếm những kí tự chưa xác định, thậm chí cả các kí tự không khả kiến.

Bạn có khả năng sử dụng ký tự đại diện khi bạn tìm và thay thế văn bản trong tài liệu. Chẳng hạn, chuỗi « s.n » sẽ tìm « sàn » và « sơn ». (Xem cũng « http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83u_th%E1%BB%A9c_ch%C3%ADnh_quy ».)

  1. Chọn Sửa - Tìm & Thay thế.

  2. Nhấn Nhiều tùy chọn hơn để mở rộng hộp thoại.

  3. Đánh dấu chọn hộp kiểm Biểu thức chính quy.

  4. In the Find box, type the search term and the wildcard(s) that you want to use in your search.

  5. Click Find Next or Find All.

Thí dụ biểu thức chính quy

  1. Ký tự đại diện một ký tự riêng lẻ là dấu chấm « . ».

  2. Ký tự đại diện ≥0 lần gặp ký tự trước là dấu sao. Thí dụ, « 123* » sẽ tìm « 12 », « 123 » và « 1233 ».

  3. Tổ hợp ký tự đại diện sẽ tìm ≥0 lần gặp bất cứ ký tự nào thì là dấu chấm và dấu sao « .* ».

  4. Ký tự đại diện cuối của đoạn văn là dấu đô-la « $ ». Tổ hợp ký tự đại diện đầu của đoạn văn là dấu mũ và dấu chấm « ^. ».

  5. Kí tự đại diện cho kí tự tab là \t.

Biểu tượng Ghi chú

A search using a regular expression will work only within one paragraph. To search using a regular expression in more than one paragraph, do a separate search in each paragraph.