In Đang-ký-đúng

Đăng-ký-đúng

Đăng-ký-đúng (register-true) là một thuật ngữ in máy. Thuật ngữ này tham chiếu đến vết in phù hợp của các dòng bên trong vùng văn bản trên mặt trước và mặt sau của trang kiểu cuốn sách, báo và tạp chí. Tính năng đăng-ký-đúng làm cho các trang này dễ đọc hơn, bằng cách ngăn cản bóng màu xám xuyên qua từ mặt khác, ở giữa hai dòng văn bản. Vậy cả hai mặt tờ giấy có dòng văn bản và dòng trắng ở cùng vị trí. Thuật ngữ đăng-ký-đúng cũng tham chiếu đến các dòng ở cùng độ cao trong hai cột văn bản kề nhau (cũng dễ đọc hơn).

Khi bạn xác định một đoạn văn, một Kiểu dáng Đoạn văn hay một Kiểu dáng Trang là đăng-ký-đúng, các đường cơ bản của những ký tự liên quan được sắp đặt theo lưới thảng đứng trên trang, bất chấp kích cỡ phông chữ hay có đồ họa không. Bạn cũng có thể xác định thiết lập lưới này là một thuộc tính Kiểu dáng Trang.

Đặt tài liệu thành việc in đăng-ký-đúng

  1. Chọn toàn tài liệu.

  2. Chọn lệnh Định dạng > Trang > Trang.

  3. In the Register-true section, select the Activate checkbox and click OK.

Mọi đoạn văn của tài liệu sẽ được in ra một cách đăng-ký-đúng, nếu bạn không xác định khác.

Loại trừ đoạn văn riêng ra việc in đăng-ký-đúng

  1. Làm một trong các hành động này:

    Tô sáng tất cả các đoạn văn bạn muốn loại trừ, sau đó chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > Thụt lề và Giãn cách.

    Open the Styles window, click the Paragraph Style you want to exempt, right-click that style, choose Modify. In the dialog, click the Indents & Spacing tab.

  2. In the Register-true section, clear the Activate checkbox.