Tạo và Áp dụng Kiểu dáng Trang

LibreOffice sử dụng kiểu dáng trang để xác định bố trí của trang, gồm có hướng, nền, lề, phần đầu/chân và cột văn bản của trang. Để sửa đổi bố trí của một trang nào đó trong tài liệu, bạn cần phải tạo và áp dụng vào trang một kiểu dáng trang riêng.

Thay Đổi Hướng Trang

Thay Đổi Nền Trang

Để xác định kiểu dáng trang mới:

 1. Choose View - Styles.

 2. Nhấn vào thẻ Kiểu dáng trang.

 3. Trong danh sách các kiểu dáng trang, nhấn-phải vào mục thích hợp, sau đó chọn lệnh Mới.

 4. Trên thẻ Tổ chức, gõ tên vào hộp Tên.

 5. Làm một trong các hành động này:

 1. Đặt các tùy chọn bố trí cho trang trên những thẻ khác nhau của hộp thoại, rồi nhấn vào nút OK.

Để áp dụng kiểu dáng trang:

 1. Nhấn vào trang cho đó bạn muốn áp dụng kiểu dáng trang.

 2. Choose View - Styles, and then click the Page Style icon.

 3. Nhấn đôi vào một tên trong danh sách.

Để áp dụng kiểu dáng trang cho trang mới:

 1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn trang mới bắt đầu.

 2. Chọn lệnh Chèn > Chỗ ngắt tự làm.

 3. Chọn lệnh Ngắt trang.

 4. Trong hộp Kiểu dáng , chọn kiểu dáng trang mà bạn muốn áp dụng cho trang tiếp sau ngắt trang chủ động.

 5. Nhấn vào nút OK.

Số Thứ Tự Trang

Thông tin về Đầu trang và Chân trang

Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang

Định Dạng Đầu/Chân Trang

Thay đổi Mẫu Mặc định