Thay Đổi Hướng Trang

Tất cả các thuộc tính trang cho tài liệu văn bản Writer, thí dụ hướng của trang, được xác định tùy theo kiểu dáng trang. Mặc định là một tài liệu văn bản mới sẽ dùng kiểu dáng trang Mặc định cho mọi trang. Nếu bạn mở một tài liệu văn bản đã tồn tại, các kiểu dáng trang khác nhau có thể được áp dụng cho các trang khác nhau.

Chú ý rằng các thay đổi bạn áp dụng cho một thuộc tính trang nào đó sẽ chỉ có tác động những trang có dùng kiểu dáng trang hiện thời. Kiểu dáng trang hiện thời được hiển thị trên Thanh Trạng Thái bên dưới cửa sổ.

Để thay đổi hướng trang cho mọi trang

Nếu tài liệu văn bản chỉ chứa các trang có cùng một kiểu dáng trang, bạn có thể thay đổi trực tiếp các thuộc tính về trang:

 1. Chọn lệnh Định dạng > Trang.

 2. Nhấn vào thẻ Trang.

 3. Dưới Định dạng trang, chọn “Thẳng đứng” hoặc “Nằm ngang”.

 4. Nhấn vào nút OK.

Để thay đổi hướng trang chỉ cho một số trang nào đó

LibreOffice dùng kiểu dáng trang để ghi rõ hướng của các trang trong cùng một tài liệu. Kiểu dáng trang xác định các thuộc tính trang bổ sung, chẳng hạn phần đầu/chân trang hoặc các lề trang. Bạn có thể thay đổi kiểu dáng Mặc định cho tài liệu hiện tại, hoặc xác định các kiểu dáng trang riêng và áp dụng chúng cho bất cứ phần nào của văn bản.

Ở kết thúc của trang trợ giúp này, chúng tôi sẽ diễn tả phạm vị của kiểu dáng trang một cách chi tiết. Nếu bạn chưa chắc về ý niệm kiểu dáng trang, xin hãy đọc phần ở kết thúc của trang này.

Biểu tượng Ghi chú

Không giống như kiểu dáng ký tự hoặc kiểu dáng đoạn văn, kiểu dáng trang không tùy theo phân cấp. Bạn có thể tạo một kiểu dáng trang mới dựa vào các thuộc tính của một kiểu dáng trang đã tồn tại, nhưng lúc sau khi bạn thay đổi kiểu dáng nguồn, kiểu dáng trang mới không tự động kế thừa các thay đổi.


Để thay đổi hướng trang cho tất cả các trang dùng cùng một kiểu dáng trang, trước tiên bạn cần có một kiểu dáng trang, sau đó áp dụng nó :

 1. Choose View - Styles.

 2. Nhấn vào thẻ Kiểu dáng trang.

 3. Nhấn-phải vào một kiểu dáng trang nào đó, sau đó nhấn vào nút Mới. Kiểu dáng trang mới kế thừa đâu tiên các thuộc tính của kiểu dáng trang đã chọn.

 4. Trên trang thẻ Tổ chức, gõ vào hộpTên một tên cho kiểu dáng trang, v.d. « Phong cảnh của tôi ».

 5. Trong hộp Kiểu dáng kế, chọn kiểu dáng trang mà bạn muốn áp dụng cho trang kế tiếp mà nằm theo một trang có kiểu dáng mới. Xem phần về phạm vi của kiểu dáng trang, ở kết thúc của trang trợ giúp này.

 6. Nhấn vào thẻ Trang.

 7. Dưới Định dạng trang, chọn “Thẳng đứng” hoặc “Nằm ngang”.

 8. Nhấn vào nút OK.

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

Phạm vi kiểu dáng trang

Bạn nên nhận thấy phạm vi các kiểu dáng trang trong LibreOffice. Chình sửa một kiểu dáng trang sẽ có tác động những trang nào của tài liệu văn bản?

Kiểu dáng dài trang một

Một kiểu dáng trang có thể được xác định để có tác động chỉ một trang. Kiểu dáng Trang đầu là một thí dụ. Bạn đặt thuộc tính này bằng cách xác định một kiểu dáng trang khác là « kiểu dáng kế », trên trang thẻ Định dạng > Trang > Tổ chức.

Một kiểu dáng trải ra một trang thì bắt đầu từ đường viền bên dưới của phạm vi kiểu dáng trang hiện thời, và tiếp tục đến chỗ ngắt trang kế tiếp. Chỗ ngắt trang kế tiếp tự động xuất hiện khi văn bản trôi chảy đến trang kế tiếp, mà đôi khi được gọi như là một « chỗ ngắt trang mềm ». Hoặc bạn có thể tự chèn một chỗ ngắt trang.

Để chèn vào vị trí con trỏ một chỗ ngắt trang tự làm, bấm tổ hợp phím Ctrl+Enter hoặc chọn lệnh Chèn > Chỗ ngắt tự làm, sau đó chỉ nhấn vào nút OK.

Phạm vi đã xác định bằng tay của một kiểu dáng trang

Kiểu dáng trang Mặc định không đặt một "kiểu dáng kế" khác trên trang thẻ Định dạng > Trang > Tổ chức. Thay vào đó, "kiểu dáng kế", cũng được đặt làm Mặc định. Tất cả các kiểu dáng trang kề nhau thì có khả năng trải ra nhiều trang. Đường viền bên trên/dưới của kiểu dáng trang được xác định bởi "chỗ ngắt trang có kiểu dáng". Tất cả các trang nằm giữa hai "chỗ ngắt trang có kiểu dáng" thì dùng cùng một kiểu dáng trang.

Bạn có thể chèn một « chỗ ngắt trang có kiểu dáng » một cách trực tiếp vào vị trí con trỏ. Hoặc bạn có thể áp dụng thuộc tính « chỗ ngắt trang có kiểu dáng » cho một đoạn văn hoặc cho một kiểu dáng đoạn văn.

Thực hiện bất cứ lệnh này trong những cái này:

Thông tin về Đầu trang và Chân trang

Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang

Định Dạng Đầu/Chân Trang