Chèn Đồ họa từ LibreOffice Draw hay Impress

  1. Mở tài liệu ở vị trí bạn muốn chèn đối tượng.

  2. Mở tài liệu Draw hay Impress chứa đối tượng bạn muốn sao chép.

  3. Ấn giữ phím Ctrl trong khi nhấn vào đối tượng.

  4. Trong tài liệu, kéo vùng vào đó bạn muốn chèn đối tượng.

Chèn Đồ Họa

Chèn Đồ Họa Từ Tập Tin

Chèn đồ họa từ bộ sưu tập bày bằng cách kéo và thả

Chèn Ảnh đã Quét

Chèn Đồ thị Calc vào Tài liệu Văn bản

Editing Graphic Objects